گزارش های اختصاصی از مصوبه های شورای وزیران: بررسی موضوع عضویت خط راه آهن افغانستان در کنوانسیون بین المللی حمل و نقل ریلی (Cotif)

جلسه شورای وزیران مورخ 1394/5/12

وزارت فواید عامه کشور در جلسه شورای وزیران گزارشی را پیرامون موضوع عضویت افغانستان در سازمان های بین المللی حمل و نقل ریلی کالاها بویژه کنوانسیون بین المللی کوتیف (Cotif) و سازمان بین الدولتی اوتیف (Otif) به منظور رشد سیستم حمل و نقل از طریق خط راه آهن (خط ریل)، فراهم آوری تسهیلات تراتزیتی و ترانسپورتی رائه کرد.

افغانستان با کسب عضویت این دو سازمان بین المللی و بین الدولتی اوتیف و کوتیف می تواند، براساس قوانین بین المللی خط راه آهن به کشورهای عضوء سازمان اوتیف در منطقه وصل شود. در این گزارش آمده است که کشورهای اروپایی، ترکیه، ایران و پاکستان عضوء سازمان بین الدولتی اوتیف هستند. بنابراین با کسب عضویت افغانستان به این سازمان ها، زمینه حمل و نقل کالاهای کشور از طریق خط راه آهن به کشورهای ایران، ترکیه، اروپا و آبهای گرم فراهم می گردد.

در ضمن با عملی شدن این کار، افغانستان می تواند با هماهنگی سازمان اوتیف، راه ترانزیت و حمل و نقل یا واردات و صادرات کالاها را از طریق سازمان حمل و نقل ریلی (OSJD) که کشورهای شمال افغانستان عضوء آن می باشند، فراهم سازد.

از سوی دیگر با کسب عضویت افغانستان در سازمان بین الدولتی اوتیف و کنوانسیون بین المللی کوتیف، اداره خط راه آهن کشور ظرفیت و توانایی ارائه خدمات ترانزیتی را پیدا خواهد کرد تا براساس قوانین و مقررات سازمان بین الدولتی اوتیف و قوانین بین المللی خط راه آهن، کالاهای خود را به کشورهای عضوء این سازمان وارد و صادر نماید.

محمود بلیغ وزیر فواید عامه کشور در جلسه شورای وزیران گفت: رئیس عمومی اداره خط راه آهن این وزارت در حاشیه کنفرانس تهران در سال گذشته (1394) با رئیس عمومی سازمان بین الدولتی اوتیف دیدار کرده و خواستار عضویت افغانستان در این سازمان شده بود که در این دیدار میان دو طرف صحبت های مقدماتی صورت گرفته است.

البته کشورهای عضوء این سازمان سالانه 2.5% هزینه این سازمان را که معادل آن 25000 هزار یورو می شود، پرداخت می کنند اما رییس سازمان اوتیف برای کاهش مبلغ مزبور خواستار کسب عضویت سبز (مستلزم عملی نمودن تمامی مقررات آن سازمان بدون قید و شرط) برای افغانستان شد که براساس آن هزینه عضویت افغانستان سالانه 6720 یورو می شود.

یکی از اهداف عمده کنوانسیون کوتیف طرح و تطبیق قوانین و لوایح انتقالات بین المللی مسافرین و اموال توسط خط راه آهن است اما در این اواخر این کنوانسیون برای گسترش فعالیت های بهتر، مسوولیت ترویج همکاری های ترانسپورتی بین الدول را از طریق خط راه آهن، در چوکات قراردادها و لوایح سازمان اوتیف نیز به دوش گرفته است که هدف آن، تلاش برای رفع نیازمندی ها در زمینه طرح و تطبیق قوانین ترانسپورت خط راه آهن در سطح جهانی می باشد.

افغانستان یکی از معدود کشورهای است که از دسترسی به آب های بین المللی و بازارهای جهانی محروم است که این مسئله یکی از مهمترین عوامل عدم رشد اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی در کشور محسوب می شود، به دلیل که امروزه بیشترین و سهل ترین ارتباطات تجارتی و اقتصادی منطقه ای و جهانی از طریق آب های بین المللی برقرار می گردد. بنأ افغانستان محاط به خشکه که دسترسی مستقیم به آب های بین المللی را ندارد، شدیدأ نیازمند است که خودش را از طریق کشورهای همسایه با احداث خط راه آهن به آب های بین المللی و بازارهای اقتصاد جهانی وصل کند.

در اخیر شورای وزیران تصمیم گرفت که در جلسه های آینده خود در باره چگونگی عضویت افغانستان در سازمان اوتیف و کنوانسیون کوتیف غور نماید.