گزارش های اختصاصی از مصوبه های شورای وزیران: ارزیابی و تصمیم در باره نتایج ورکشاپ ملی بازنگری کانکور

نزدهمین جلسه شورای وزیران ج.ا.ا مورخ 1394/4/8

......................................................................

وزیر تحصیلات عالی کشور در جلسه شورای وزیران یافته های کارگاه ملی بازنگری امتحانات کانکور را گزارش داد که این کارگاه بعد از ارزیابی همه جانبه و آسیب شناسی دقیق از سیستم امتحانات کانکور در باره چالش های موجود، بازنگری سیستم کانکور به منظور حل مشکلات و تامین شفافیت هرچه بیشتر در امتحانات کانکور؛ راهکارهای مشخص را ارائه کرده است.

این کارگاه بعد از رایزنی و آسیب شناسی دقیق و همه جانبه، یافته های خود را برای حل چالش های امتحانات کانکور به منظور سیستم سازی شفاف و عادلانه در 19 مورد پیشنهاد کرده است که در این جلسه شورای وزیران برای تصویب، روی آن غور می گردد.

در ابتدا کارگاه ملی بازنگری امتحانات کانکور برای جلوگیری از تقلب در امتحانات کانکور پیشنهاد می کند که قبل از شروع امتحان باید این موارد؛جلوگیری قاطع از هر نوع وسایل مخابراتی و الکترونیکی، قطع نمودن انترنت در همان ساحه، خریداری و استعمال وسایل قطع کننده شبکه های مخابراتی، سوالات امتحان کانکور برای هر دانش آموز بطور جداگانه تهیه شود در صورتیکه امکاناتش فراهم گردد و جلوگیری از هر نوع مداخله افراد زورمند در حین امتحان بطور جدی عملی شود.

همچنان در بخش دوم پیشنهادات این کارگاه در باره هماهنگی میان نهادهای مربوطه در جریان امتحانات کانکور برای تامین امنیت و مصوونیت حوزه امتحان، همکاری همه جانبه میان دانشگاه ها، موسسات تحصیلات عالی و ریاست های معارف ولایات، به منظور جلوگیری از هرنوع تقلب در فورمه های ثبت نام و افزایش هماهنگی میان وزارت های معارف و تحصیلات عالی تاکید بیشتر شده است.

در ادامه، سومین بخش پیشنهادات کارگاه ملی بازنگری امتحانات کانکور مربوط وزارت معارف می باشد که باید این وزارت دانش آموزان ممتاز را به اندازه دو برابر از ظرفیت جذب، براساس اصل شایسته سالاری به وزارت تحصیلات عالی معرفی نماید. تا این وزارت بتواند حداقل پنجاه درصد از آنان را از طریق امتحانات کانکور جذب نماید.

با این حال پیشنهاد شده است که وزارت محترم معارف در سال های آینده یک امتحان عمومی ورودی به امتحان کانکور را در سطح مکاتب میان فارغان صنف دوازدهم برگزار نموده و از میان آنان به اندازه دو برابر ظرفیت جذب، کسانی را که بالاترین نمرات را می گیرند به امتحان کانکور معرفی کند و برعلاوه آن باید دانش آموزان براساس فیصدی شان به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی شامل شوند.

بنابراین برای سیستم سازی تحصیلی مدرن، وزارت معارف موظف شود که رشته بندی دانش آموزان را بعد از صنف نهم در سال آینده تطبیق نماید که این کار در یک پروگرام سه ساله تا سال 1397 بطور کامل اجرا گردد تا از دانش آموزان امتحان کانکور اختصاصی برای شمولیت به رشته های مشخص گرفته شود.

آخرین بخش پیشنهادی کارگاه ملی بازنگری امتحانات کانکور بر بازنگری نصاب درسی معارف بعد از هر سه سال برای بروز شدن، تهیه و ترتیب سوالات براساس نصاب معارف، غنی ساختن بانک سوالات، انتخاب سوالات واضح، قطعی شدن شروع و ختم سال تحصیلی، عدم تبدیلی محصلان و سهم بیشتر برای دانش آموزان اناث در کانکور، تاکید نموده است.

همچنان در ادامه پیشنهاده شده است که باید مصوبه قبلی شورای وزیران مبنی بر معرفی کردن دانش آموزان اول تا پنجم نمره بدون اخذ امتحان کانکور به موسسات تحصیلات عالی لغو شود. به دلیل که زورمندان به راحتی می توانند این روند را جهت دهند.

در اخیر براساس هدایت رییس اجراییه کشور، کمیته فرهنگی ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه، جلسه ی را به منظور بررسی این پیشنهادات برگزار کرده بود. در این جلسه تصمیم گرفته شده است تا موضوع رشته بندی در یک پروگرام سه ساله تطبیق شود که برای تحقق این کار ضرورت است که کمیته دایمی برگزاری امتحانات کانکور هرچه زودتر شود اما امتحانات کانکور امسال مثل سال های گذشته برگزار گردد.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داد که کمیسیون برگزاری امتحانات کانکور مکلف است که کارش را امسال با جدیت و شفافیت انجام دهد و همچنان وزارت تحصیلات عالی با هماهنگی وزارت معارف کشور و این کمیسیون برای شفاف سازی و ساده سازی امتحان کانکور برنامه های عملی خود را اجراء کنند.