عربستان سعودی در هر سال؛ به چهارصد دانشجو بورسیه های تحصیلی می دهد

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، در نخستین روز سفر رسمی خویش به عربستان سعودی، با دکتور احمد عیسی، وزیر تعلیم و تربیۀ آن کشور دیدار و در عرصه آموزش و پرورش، فرصت ها و چالش های موجود در این راستا، بحث و گفتگو نمود.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در این ملاقات، بزرگترین نیاز و ضرورت برای افغانستان در عرصه تعلیم و تربیه را، مساعد نمودن زمینه ها عنوان نمود و از این کشور خواست که افغانستان را با دادن بورسیه های تحصیلی، معاونت نماید.

دکتور عبدالله عبدالله در ادامه صحبت هایش گفت که با نظرداشت علاقمندی و نیازمندی هایی‌که مردم افغانستان و به ویژه قشر جوان به آموزش و تحصیل دارند، ایجاب می نمایدکه دولت سعودی، یک اتشۀ تعلیمی در سفارت خویش در کابل ایجاد نماید.

رئیس اجرائیه همچنان به مقام های سعودی پیشنهاد نمودکه همکاری ها در عرصه آموزش و ارتقای ظرفیت استادان را بیشتر ساخته و در عین حال، روابط علمی میان دانشگاه های دو کشور را افزایش داده و در ترتیب نصاب تعلیمی نیز با افغانستان همکاری های شان را گسترش دهند.

وی در همین حال گفت که اعطای بورسیه از جانب عربستان سعودی برای محصلین افغان، به دلیل دشوار بودن مراحل اداری به تعویق افتیده و اکنون زمانِ آن است که سهولت های لازم برای واجدین شرایط مساعد شود و مراحل اداری آسان گردد.

دکتور احمد عیسی وزیر تعلیم و تربیۀ کشور شاهی عربستان سعودی، با قبول پیشنهادهای رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، گفت که کشورش آماده است که هرسال،400 بورسیۀ تحصیلی به محصلان افغانستان اهدا و اعطا نماید.

وی به دوام سخنانش علاوه کردکه حکومت این کشور، به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری های بیشتر با افغانستان، شخصی را به عنوان مسوول بخش تعلیمی سفارت سعودی درکابل، تعین می‌کند.

وزیر تعلیم و تربیۀ عربستان سعودی تاکید نمودکه کشورش آماده است که همکاری هایش برای گسترش روابط میان دانشگاه های دو کشور را بیشتر ساخته و همچنان در عرصه تبادل افکار و بلند بردن ظرفیت استادان و محصلان، کمک های خویش را افزایش دهد.