دکتور عبدالله عبدالله: انتخابات آینده با کارت‌های قبلی برگزار نمی‌شود!

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، عصر روز یک‌شنبه با کمیشنران کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی در کاخ سپیدار دیدار نمود.

در آغاز این نشست، کمیشنران در مورد اقدامات و چالش‌های فرا راه شان به رئیس اجرائیه کشور معلومات داده، گفتندکه تلاش می‌نمایند تا انتخابات به صورت شفاف، عادلانه و سراسری برگزار شود.

آنان علاوه کردندکه به منظور اعادۀ اعتماد و باور مردم به پروسه انتخابات که به شدت خدشه دار گردیده است می‌خواهند، نشستی را با بزرگان سیاسی و جهادی کشور برگزار نموده و با جلب حمایت آنان و تمام شخصیت‌های با نفوذ کشور، زمینه‌های مناسب را برای انتخابات قابل قبول برای همگان مساعد و اعتماد از دست رفتۀ آن را اعاده نمایند.

کمیشنران هم‌چنان به ایجاد اصلاحات اساسی در انتخابات تاکید نموده گفتندکه چگونگی کارت‌های رای دهی، فهرست دقیق رای دهندگان، تامین امنیت انتخابات و بودیجه، از مسائلی هستندکه در اولویت کارهای آنان قرار داشته و حمایت رهبران حکومت وحدت ملی از آنان و پروسۀ انتخابات، شرط اصلی موفقیت آنان است.

کمیشنران درهمین‌حال، به ارزیابی تشکیل و طرزالعمل‌های کمیسیون پرداخته گفتند که براساس برنامه‌های موجود، این کمیسیون باید مسلکی، متعهد و صادق باشد.

آنان تعهد نمودندکه انتخابات پیش‌رو را شفاف و عادلانه برگزار نموده و به گونه‌ای مدیریت خواهند نمودکه کمیسیون درگیر مسائل سیاسی نشود.

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با امتنان از کمیشنران کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی که مسوولیت بزرگی را بر عهده گرفته‌اند،گفت، در صورتی که آنان بتوانند این مسوولیت را به صورت دقیق انجام داده و این پروسه را درست مدیریت کنند، از یک‌سو باعث اعادۀ اعتماد و باور مردم به روند انتخابات می‌شود و از جانب دیگر، شفافیت بر تقلب غالب خواهد شد.

رئیس اجرائیه ادامه دادکه باور شما باید باور کُلّی باشد و توقع داریم که به صورت گروهی و تیمی کار کنید تا همانند کمیسیون‌های قبلی، کار در انحصار یک‌شخص قرار نگیرد. مسوولیت‌های تان را با دقت و به صورت عادلانه انجام دهید. زیرا توقع ما نیز همین است.

دکتور عبدالله عبدالله علاوه نمودکه کارت‌های رای دهی قبلی رای دهندگان برای انتخابات آینده قابل استفاده نیست و تمام این کارت‌ها باید فاقد اعتبار گردند.

وی فهرست دقیق رای دهندگان، حوزه‌های انتخاباتی، نابودکردن کارت‌های کهنه و قبلی را از موارد اساسی اصلاحات انتخاباتی عنوان نمود و گفت که این مسائل، خواست اصلی نهادهای نظارت کنندۀ داخلی و خارجی بوده و همواره به آن تاکید می‌کنند.

رئیس اجرائیه کشور خطاب به کمیشنران کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی گفت که شما به تمام مردم پاسخگو هستید و به همین‌خاطر باید مسوولیت تاریخی خویش را به صورت دقیق درک و عملی نمایید.

دکتورعبدالله عبدالله در همین‌حال اعلام نمودکه حکومت، تعهد و ارادۀ قوی به برگزاری انتخابات دارد. زیرا هیچ راه و بدیل دیگری برای انتخابات وجود ندارد و مردم افغانستان، انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری می‌خواهند.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان علاوه کردکه حکومت وحدت ملی، در سطح بین المللی نیز برای حمایت از انتخابات، تلاش می‌کند و خوش‌بختانه، جامعه جهانی نیز متعهد به برگزاری انتخابات هستند و به همین خاطر، کمیسیون‌های انتخاباتی بایدکارهای شان را با روحیۀ عالی و قوی و در همسویی و مطابقت با قانون انجام دهند.