مطالبات مردم بادغیس در جلسه شورای وزیران بررسی گردید

رییس اجراییه کشور بحث پروژه‌های انکشافی در ولایت بادغیس را در جلسه شورای وزیران مطرح کرد و از نهادهای مربوط طالب معلومات شد.

باشنده‌گان ولایت بادغیس در جریان سفر ولایتی رییس اجراییه حکومت وحدت ملی به قلعۀ نو خواسته‌های‌شان را در پیوند به سرک حلقوی بادغیس-هرات، تولید انرژی برق، وارد نمودن انرژی برق از کشور ترکمنستان، ایجاد بندهای آب گردان، قیرریزی جاده‌های شهر قلعۀ نو و دیوارهای استنادی با وی در میان گذاشته‌اند.

رییس اجراییه کشور از وزارت‌های انرژی و آب، فواید عامه و انکشاف دهات دربارۀ پروژه‌های عمرانی در ولایت بادغیس معلومات خواست.

مسوولان اداره‌های مربوط در خصوص بند آب‌گردان، تأمین انرژی برق و اعمار جاده‌های قلعۀ نو و سرک حلقوی بادغیس معلومات ارایه کردند.

رییس اجراییه کشور باردیگر مشکلات مردم بادغیس را یاددهانی کرد و خواستار سرعت عمل در کار پروژه‌های توسعه‌ای مربوط به آن ولایت شد.