جلسۀ کمیتۀ مراکز اصلاح و تربیت اطفال تحت نظر رییس اجراییه کشور برگزار شد

جلسۀ کمیتۀ مراکز اصلاح و تربیت اطفال امروز (دوشنبه، 15 عقرب) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد.

در این جلسه، مسألۀ آموزش حرفوی و مسلکی کودکان و تأمین امنیت مراکز اصلاح و تربیت اطفال و برخی از مسایل عمدۀ دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسوولان از کمبود پولیس جهت تأمین امنیت مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال کابل سخن زدند و از رییس اجراییه کشور خواستار توجه در این عرصه شدند.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور به وزارت امور داخله هدایت داد که دربارۀ تأمین امنیت مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال کابل و شماری از ولایات آسیب‌پذیر، اقدامات عملی و جدی را روی دست گیرند.

رییس اجراییه کشور همچنان به مسوولان امنیتی هدایت داد که در زمینۀ انتقال اطفال محجوز از یک ولایت به ولایت دیگر با وزرات عدلیه و مراکز اصلاح و تربیت اطفال همکاری نمایند.

در این نشست، دربارۀ تحکیمات امنیتی مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت پنجشیر نیز صحبت شد و خاطر نشان گردید که زمین برای تعمیر در نظر گرفته شده و مشکلات گذشته حل گردیده است.

مسوولان از فراهم‌سازی زمینۀ آموزش حرفوی و مسلکی کودکان در مراکز اصلاح و تربیۀ اطفال هفده ولایت سخن زدند و گفتند که تلاش می‌ورزند زمینه های آموزش را به کودکان دیگر ولایات نیز فراهم سازند.

رییس اجراییه کشور از پیشرفت‌ها در عرصۀ آموزش مسلکی و حرفوی کودکان در مراکز تربیۀ اطفال یادآوری کرد و اما گفت که این پیشرفت ها کافی نیست.

در بخش دیگر نشست، از کمبود آموزگاران در این مراکز به عنوان یک چالش یادآوری شد. رییس اجراییه کشور به وزارت معارف هدایت داد تا زمینۀ استخدام معلمان و حضور آن‌ها را در این مراکز فراهم سازند.

در این نشست، بر ایجاد محاکم اختصاصی ابتداییه و استیناف اطفال در ولایات تأکید صورت گرفت. دوکتور عبدالله عبدالله گفت که در شورای عالی حاکمیت قانون، این مسأله را مطرح ساخته و دربارۀ آن تصمیم خواهند گرفت.