سومین نشست کمیتۀ اجرایی مصونیت غذایی و تغذیه برگزار شد

سومین نشست کمیتۀ اجرایی مصونیت غذایی و تغذیه دیروز سه شنبه (19 جدی 1396) به ریاست رییس عمومی دارالانشای شورای وزیران و به اشتراک مسوولان نهادهای ذیربط داخلی، نمایندهگان سازمانهای ملی و بین‌المللی و جامعۀ مدنی در کاخ سپیدار برگزار شد.

در این نشست، روی دستآوردهای گروپهای کاری سهگانه شامل در آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه، ایجاد گروپ هماهنگی نهادهای توسعه‌یی فعال در عرصه تغذیه و مصونیت غذایی، تهیه پلان راهبردی برای تطبیق اهداف آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه، پیشرفت در روند تصویب و تأیید مقررۀ غنیسازی مواد غذایی توسط شورای وزیران، ایجاد واحدهای هماهنگی آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه در وزارتها و ادارههای دولتی و مشکلات موجود در بارۀ محصولات لبنی (شیر Everyday و قیماق Milk Pack) در مارکیت کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نصرالله ارسلایی، بعد از استماع گزارش از دستآوردهای گروپهای کاری آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه، از پیشرفتها در امر تطبیق اهداف آجندا استقبال کرد و گفت: دستآوردهای گروپهای کاری در مطابقت به پلانهای طرح شده میباشد. آقای ارسلایی بیان داشت که برای دستیابی به اهداف آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه به بلندبردن آگاهی در سطوح مختلف و ایجاد هماهنگی بیشتر میان سکتورهای ذیدخل نیاز داریم.

رییس دارالانشای شورای وزیران با تأکید بر نیاز ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای توسعهیی فعال در عرصه تغذیه و مصونیت غذایی در امر ریشهکنی فقر و گرسنگی و بهبود وضعیت تغذیه ابراز داشت: برای اینکه بتوانیم به مشکل عدم مصونیت غذایی، گرسنگی و فقر در افغانستان راه حل مناسب داشته باشیم و برنامههای انکشافی خویش را یک دست سازیم، باید چوکاتی برای گردهم آوردن همکاران توسعهیی ایجاد کنیم که سفارت کشور کانادا در این راستا پیش قدم شده وظیفه گرفت تا برای ایجاد این گروپ تلاش کرده و نتیجه کار خویش را به جلسه بعدی ارائه کند.

آقای نصرالله ارسلایی از پیشرفتها در تهیه پلان راهبردی برای تطبیق اهداف آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه ابراز خرسندی کرده و افزود: برای اینکه نقشهی راهی برای دستیابی به اهداف آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه و بهبود وضعیت تغذیه مردم داشته باشیم، نیاز به تهیه پلان راهبردی داریم که نقشها و مسئولتهای هر وزارت و اداره در آن مشخص شده باشد. موصوف علاوه کرد: سکرتریت حرکت جهانی بهبود تغذیه (SUN Movement) متعهد شده تا تهیه این پلان حمایت کند که کار تهیه پلان مذکور تا ماه ثور سال آینده تکمیل خواهد شد.

در جلسه از پیشرفتها در ایجاد واحدهای هماهنگی آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه در وزارتخانهها و ادارههای دولتی گزارش ارائه گردید که رییس جلسه بر اهمیت ایجاد همچو واحدهای هماهنگی در سطح ولایات در چوکات کمیته توسعهیی ولایتی نیز تأکید کرد.

در بارۀ مقررۀ غنیسازی مواد غذایی، رییس جلسه ابراز آمادگی کرد تا موضوع را در جلسۀ بعدی شورای محترم وزیران ارایه کند.

در این جلسه، به وزارت صحت عامه وظیفه سپرده شد تا نتایج ارزیابیها و آزمایشات لابراتواری خویش را در خصوص محصولات لبنی ای که ظن بر مسموم بودن آن‌ها از طرف وزارت داخله ابراز گردیده است، نهایی و هرچه زودتر اعلان بدارد.

سازمانهای ملی و بینالمللی و همکاران توسعهیی شامل در کمیتۀ اجرایی مصونیت غذایی و تغذیه یک بار بر تعهد خود در تطبیق اهداف آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه و همکاری با حکومت وحدت ملی تأکید کردند.