پیام ریاست اجراییه به مناسبت گشایش اجلاس سالانۀ تقنینی دورۀ شانزدهم شورای ملی

اجلاس سالانۀ دورۀ شانزدهم شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، امروز رسماً طی مراسمی گشایش یافت. به نمایندگان محترم مردم در مجلسین شورای ملی در سال جدید کاری‌ آرزوی موفقیت و کامیبابی داریم.

سال پیش روی هجری شمسی، از هر رهگذری برای مردم افغانستان حیاتی و تعیین‌کننده است. به همین دلیل، نقش شورای ملی و نماینده‌گان برگزیدۀ مردم در نظارت بر روندهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور، مهم و سازنده می‌باشد.

در دورۀ کار حکومت وحدت ملی، روابط و همکاری میان قوه‌های سه گانۀ دولت بهبود یافته و در مسایل کلان ملی و بین‌المللی، با اعضای شورای ملی و نمایندگان منتخب مردم مشورت و رأی زنی صورت گرفته و دیدگاه آنان لحاظ شده است.

حکومت در همکاری با شورای ملی در سه سال گذشته قوانین بسیار مهمی را تصویب و نهایی ساخته است که در کار نهادهای دولتی در راستای تأمین عدالت تأثیرگذار خواهد بود.

باورمند هستیم که با همکاری و روابط سازندۀ قوه‌های سه‌گانۀ دولت، در زمینۀ ارایۀ خدمات به شهروندان و ایجاد نظم عمومی تغییرات خوبی به میان خواهد آمد.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی