موقف ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ادامه کار محترم علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب حکومت وحدت ملی

سپیدار-کابل: آقای علی احمد عثمانی یکی از وزرای موفق و پرکار حکومت است که بیش‌ترین پروژه‌های افتتاح شده در چند ماه اخیر و یا پروژه‌های آماده به بهره برداری در دوره‌ی کار حکومت وحدت ملی مرتبط به آن وزارت از دست آورد‌های مدیریت موفق اقای عثمانی و تیم کاری ایشان می‌باشد.

بناءً تصمیم در مورد سرنوشت کاری آقای عثمانی پس از بازگشت رییس جمهور اسلامی افغانستان از سفر چین و مطابق با روحیه‌ی حکومت وحدت ملی اتخاذ می‌گردد.

به این اساس ایشان می‌توانند تا آن زمان به کار شان به عنوان وزیر انرژی و اب ادامه دهند.

 

ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان