جلسۀ شورای امنيت ملي در ارگ برگزار شد

جلسۀ شورای امنیت ملی، شام امروز در ارگ رياست جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید.

طبق آجندا، اشتراک کننده گان جلسه، با استناد به ماده (۱۰۴) قانون انتخابات در مورد چگونگی برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و برگزاری انتخابات در ولایت غزنی، نظر به پیشنهاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، بحث‌های همه‌جانبه و تفصیلی نمودند.

جلسه پس از بحث‌های مفصل، فیصله کرد که دراین خصوص نیاز به مطالعات تخنیکی و عملی و مشوره می‌باشد و از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شد تا در جلسه آینده، گزارش بدیل‌های مشخص و عملی را در زمینه به منظور تصمیم‌گیری لازم ارائه نماید.

در این جلسه، وزرای سکتور امنیتی و دفاعی در مورد وضعیت عمومی امنیتی، گزارش دادند که پس از بحث های همه جانبه برای بهبود وضعیت، تصامیم لازم اتخاذ گردید.

سپس، وزیر دفاع ملی گزارش خویش را درخصوص استعمال قوای خاص در عملیات‌های متعارف و نیز چگونگی استعمال قوای لواي ٧٧٧ در عملیات‌های هوایی روزانه ارائه کرد که پس از بحث‌های همه‌جانبه، تصامیم لازم در زمینه اتخاذ گردید.