ملاقات رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان دکتور عبدالله عبدالله با سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی و رووسا و مسوولین شرکت های هوای

محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در دفترکارش در قصر سپیدار با محترم داکتر داودعلی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی و رووسا و مسوولین شرکت های آریانا٬ کام آیر٬ صافی٬‌ افق شرق و افغان جت در دفترکارش در قصر سپیدار ملاقات نمود.

در این دیدار رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به گزارش مفصل سرپرست وزارت ترانسپورت‌ و رووسا و مسوولین شرکت های هوای در کشور گوش داد. مشکلات و چالش های شرکت های هوای٬‌ چون بحث مالیات٬‌ دسترسی به تیل سوخت٬ حمایت دولت٬ رقابت با شرکت های بین المللی٬‌ کنترل برفضای افغانستان از طرف دولت این کشور و چگونگی رشد و توسعه شرکت های هوای داخلی به تفصیل از سوی اشتراک کنندگان در مجلس مورد بحث و ارزیابی قرارگرفت.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از استماع گزارش و پیشنهادات سرپرست وزارت ترانسپورت و رووسا و مسوولین شرکت های هوای به آنان وعده داد تا برخی از این مسائل را در نشست روز دوشنبه شورای وزیران جهت بحث و ارزیابی و تصمیم مطرح نماید و در موارد دیگر برای بهبود وضعیت شرکت های هوای اقدام نماید. رئیس اجرائیه به رووسای شرکت های هوای ضمن تاکید به اصل کیفیت و ارایه خدمات بهتر برای شهروندان و مشتریان وعده سپرد که حکومت وحدت ملی از آنها حمایت می کند و در رفع مشکلات و نیازمندی های شان از مجاری قانونی و همچنان تغییر برخی از مقرارات برای بهبود کار شرکت ها به صورت عاجل اقدام می کند.