چهارمین جلسه شورای وزیران

جلسه نوبتی شورای وزیران امروز سه شنبه قبل از ظهر در کاخ شورای وزیران تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. رئیس اجرائیه در سخنان آغازین خود پیگیری مصوبات نشست قبلی شورای وزیران و اجندای نشست امروز را مطرح ساخت.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد نام گذاری جاده پل سوخته دارالامان به نام کاتب و جنجال های ناشی از آن به شورای وزیران گزارش داده افزود: بعد از بحث با نمایندگان هردوطرف فیصله شد تا جادهء نزدیک قصر ریاست جمهوری که نزدیک مطبعه دولتی نیز قراردارد به نام فیض محمدکاتب مسمی گردد و جاده ای نزدیک به دارالامان به نام جادهء چهاردهی نام گذاری شود٬‌ و جادهء فعلی به نام قبلی اش حفظ گردد.

سرپرست وزارت اقتصاد در باره پیگیری تصمیم شورای وزیران در مورد جمع آوری معتادین از شهر به جای امن و تداوی آنان٬ به مجلس شورای وزیران گفت: هیئتی از طرف وزارت های موظف از کمپ فینکس و همچنان از شهرک مربوط وزارت مهاجرین برای جابجای معتادین طبق هدایت شورای وزیران دیدن نمود و هیئت اعزامی کمپ فینکس را با در نظرداشت حل مشکل آب و برق این کمپ٬ جای مناسب برای جابجای معتادین شناسائی نموده است. سرپرست وزارت اقتصاد علاوه نمود: آمادگی های لازم برای عملی ساختن طرح انتقال روی دست گرفته شده است. رئیس اجرائیه به هیئت مشترک وزارت خانه ها و وزارت مالیه کشور هدایت داد تا این طرح هرچه عاجل عملی و گزارش اجرائی شدن آن به شورای وزیران ارائه گردد.

سرپرست وزارت اقتصاد و و زارت مالیه همچنان گزارش خود را در بارهء مشکل شرکت های هوای ارائه نمودند. پیشنهادات معینی در بارهء حل این موضوع و رسیدگی به پرداخت مالیات این شرکت ها مطرح گردید و تصمیم گرفته شد موضوع بیشتر مورد بحث و دقت قرارگیرد.

معاون اول ریاست اجرائیه٬‌ انجنیر محمدخان٬ در مورد مشکل برق کابل در زمستان و راه های جلوگیری از کمبود برق صحبت نمود و راه حل های معینی را پیشنهاد نمود. معاون اول ریاست اجرائیه افزود: وزارت معادن و صنایع به حد کافی ذغال سنگ با کیفیت عالی در بازار عرضه کرده است و از این ناحیه مشکلی رخ نخواهد داد. تیل به اندازه کافی در بازار موجود است و قیمت تیل نیز در زمستان ثابت نگه داشته می شود. ولی در مورد گاز مشکلاتی وجود دارد که وزارت ها و نهادهای مسوول راه حل های معینی را برای جلوگیری از بحران روی دست دارند و گزارش مکمل آن به شورای وزیران ارائه می گردد.

شورای وزیران برای جلوگیری از احتکار٬‌ انحصار٬‌ بالارفتن نرخ ها و همچنان زمینه سازی برای رقابت آزاد٬ فیصله نمود دیگر انحصار وارد نمودن موادغذائی از سوی برخی از اشخاص و شرکت ها رسمیت ندارد و وزارت مالیه مکلف است این حکم را در گمرگات تطبیق نماید. شورای وزیران همچنان فیصله نمود دیگر هیچ تاجری مکلف نیست برای شرکتی یا شخصی به نام حق انحصار وارد ساختن موادغذائی پول بپردازد.

طبق اجندای شورای وزیران٬ رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانستان از تلاش و نقش قوای مسلح٬‌ به خصوص پولیس٬ در تأمین امنیت برگزاری مراسم محرم و عاشورا تشکر نمود. سپس سرپرست وزارت امور داخله در مورد وضعیت امنیتی کشور به شورای وزیران گزارش داد. آقای داودزی افزود: وضع امنیتی کشور در مقایسه به سال قبل با تاسیس حکومت وحدت ملی در حال بهبود است. تلفات نیروهای امنیتی کشور به فضل خداوند کاهش یافته است. اکمالات نیروهای امنیتی کشور به خوبی به پیش می رود و روحیهء نیروهای امنیتی قوت بیشریافته است. رئیس اجرائیه با استقبال از گزارش و عملکرد نیروهای مسلح به حفظ سلامت و جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی تاکید نمود.

سرپرست وزارت دفاع ملی در گزارش خود از وضع امنیتی کشور گفت: وضع امینتی در مقایسه به سال قبل بهبود یافته است. روحیهء نیروهای ارتش با تشکیل حکومت وحدت ملی تقویت گردیده است. تلاش های دشمن برای برهم زدن وضع امنیتی در برخی از ولایات ناکام شده و نیروهای مسلح کشور در حفظ امن و استقرار دستاوردهای خوبی داشته اند.

طبق برنامه سرپرست وزارت امور خارجه به تأسی از فیصله کابینه و شورای وزیران در مورد ایجاد سهولت برای صدور ویزه برای سرمایه گذاران٬‌ تجار و سائر شهروندان خارجی طرح پیشنهادی این وزارت را در چهارده ماده ارائه نمود که با اندک تغییرات مورد تأیید شورای وزیران قرارگرفت. رئیس اجرائیه در مورد اجرائی شدن قانون جدید و فراهم آوری سهولت های لازم برای سرمایه گذاری و سفر به افغانستان در سطح سفارت ها و قنسلگری های جمهوری اسلامی به سرپرست وزارت امورخارجه هدایت داد.

طبق برنامه به وزارت ها هدایت داده شد تا فهرست مکمل مشاوران وزارت خانه ها را به دارالإنشای شورای وزیران ارسال نمایند تا در جلسه بعدی روی موثریت مشاوران در بهبود کار وزارت خانه ها بحث و تصمیم گرفته شود.

سپس طبق اجندا سرپرست وزارت های ترانسپورت و هوانوردی و امور شهرسازی در مورد تفاهم نامه اعمار پروژه مجتمع رهایشی تصدی باربری مرکز واقع شمال میدان هوایی کابل میان وزارت امور شهر سازی و وزارت ترانسپورت و هوانوردی و تایید آن از سوی شورای وزیران گزارش دادند. شورای وزیران بعد از استماع و بررسی گزارش٬‌ آن را مخالف تصامیم کابینه تلقی نموده و رد نمود.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان مشکل مالیات اصناف شهر کابل و چگونگی برخورد عادلانه به این موضوع را در شورای وزیران مطرح کرد و افزود: اصناف در جریان سال ضررکرده اند و نمی توانند طبق مقرره جدید مالیات گزاف بپردازند. وزیر مالیه فرصت خواست تا موضوع را مورد ارزیابی مجدد قراردهد و در جلسه بعدی شورای وزیران راه معقولی برای این مسئله ارائه نماید.

در جلسه شورای وزیران موضوع خریداری عندالموقع گاز مکروریان ها٬ همکاری نهادهای حکومتی با وزارت تحصیلات عالی در برگزاری امتحان کانکور به وقت معین٬ و رسیدگی به حادثهء پولیو در ولایت پکتیکا مطرح گردید و هدایت های لازم برای رسیدگی و حل این مشکلات صادرگردید.