داکترعبدالله عبدالله رییس اجراییه٬ درنخستین نشست شورای وزیران: سرپرستی وزرا؛ به معنی توقف کار در ادارات کشور نیست!

دوشنبه ۲۱میزان اولین نشست شورای وزیران به ریاست جلالتماب محترم داکترعبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی ورهبرتیم اصلاحات وهمگرایی در کاخ مرمرین به صورت رسمی آغاز شد.

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی٬ باحضور رسانه ها٬ آجندای بحث در شورای وزیران را طرح کرد. آجندای این نشست را روی؛ صفرشدن بودجه در وزارت مالیه٬ انتقال مواد غذایی به ولایات سرد سیر وآمادگی ها برای زمستان در وزرات زراعت٬ درمورد نشست لندن در وزارت خارجه٬ آمادگی ها برای پاک کاری شاهراه ها٬ مخصوصا تونل سالنگ در وزارت فواید عامه٬ مطرح کرد.

رییس محترم اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان٬ از انتقاد پذیری وزرا وقتی که به عنوان آپوزیسیون انتقاد می کرد تشکری کرد و ازعبورکردن حکومت وحدت ملی ازچالش های بزرگ یاد آور شد وگفت: « باوجود این که افغانستان چالش های بزرگی را درپیش دارد٬ حکومت وحدت ملی باوفاق وهمدلی از این چالش عبور خواهد کرد. حکومت وحدت ملی به وفاق ملی تبدیل شده وعدالت اجتماعی را تمثیل خواهند کرد.»

 رییس اجراییه حکومت وحدت ملی باخطاب به وزاری سرپرست٬ تاکید کرد: «خدمات شما برای مردم افغانستان نادیده گرفته نه شده واین که شما بنابرضرورت حکومت وحدت ملی٬ فعلا به عنوان سرپرست هستید به این معنی نیست که شما کارهارا معطل کنید٬ بلکه کارهای تان را جدی تر ازگذشته ادامه داده وما درکنارشما هستیم. »

داکترعبدالله عبدالله افزود: هدف همه ما تطبیق قانون٬ حکومت داری خوب ومبارزه بافساد اداری است. آوردن تغییرات درکابینه به معنی بهبودی زندگی مردم افغانستان است. ما خود را متعهد میدانیم که درقسمت روابط نیک باهمسایه ها٬ جامعه جهانی وتامین صلح عادلانه که خواست برحق مردم افغانستان است تلاش نماییم.

انجنیرمحمدخان معاون اول رییس اجراییه حکومت وحدت ملی٬ دراین نشست گفت: جای خوشی است که رهبران سیاسی افغانستان به یک توافق دست یافتند وحکومت وحدت ملی را تشکیل دادند. انجنیر محمدخان تاکید کرد: رییس جمهور٬ رییس اجراییه حکومت وحدت ملی و وزرا٬ بهتر است در ولایات دور دست افغانستان سفر کنند تامردم خود را باحکومت نزدیک احساس کنند.

همچنان استاد حاجی محمدمحقق معاون دوم رییس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان٬ دراین نشست شورای وزیران گفت: جای خوشی است که مردم بعد ازکشمکش های زیاد صاحب یک حکومت شدند. می خواهم افغانستان برآمده ازجنگ را در ردیف کشورهای ملل دنیا قرار دهیم٬ تا اینکه ملت افغانستان نظام سیاسی خود را به دست خودشان تعیین کنند.

استاد محقق تاکید کرد: امروز حکومت وحدت ملی نتیجه تمام آرای مردم است واکنون چهره حکومت افغانستان قابل قبول تر ازگذشته٬ برای جامعه جهانی است. استاد محقق دراخیر گفته هایش افزود: زمستان درپیش روی است مطابق به نیازمندی ها باید مواد درمناطق دور دست وصعب العبور کشور رسانده شده وهرکس تاهر زمانی که درکابینه هستند مسوولانه به وظایف شان رسیدگی کنند.  

این درحالی است که پس از آغاز کار حکومت جدید وزرا تاتشکیل کابینه جدید سرپرست اعلام شدند.