سومین نشست شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

به روز دو شنبه ۵ عقرب ۱۳۹۳سومین نشست شورای وزیران تحت ریاست محترم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در قصر صدارت دایرگردید. در این نشست رئیس اجرائیه در سخنان ابتدایی خویش به پیگیری مصوبات جلسهء قبلی شورای وزیران اشاره نمود و سپس برنامه کاری نشست امروز مجلس را توضیح داد. رئیس اجرائیه مسئله معتادین و رسیدگی عاجل به آنان در پایتخت و ولایت ها٬‌ فراهم آوری مواد سوخت برای شهروندان کشور در زمستان و وضعیت جاده های شهر را در زمستان از مهمترین قضایائی خواند که باید در شورای وزیران مورد بحث قرارگیرد.

رئیس اجرائیه با پیگیری مصوبات جلسه قبلی٬‌ از سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست در بارهء نشر مقالهء توهین آمیز در بارهء مقدسات دینی در روزنامهء‌ افغانستان ایکسپریس و اقدامات این وزارت به شورای وزیران گزارش دهد. وزیر اطلاعات و فرهنگ به مجلس شورای وزیران در بارهء اقدامات این وزرات و وزارت داخله و پیگیری ناشران و نویسنده مقاله گزارش داد. رئیس اجرائیه به وزیر اطلاعات و فرهنگ هدایت داد تا در مورد جواز نشرات اقدام جدی نماید و اجازه ندهد بعد از این نشرات بدون مجوز به فعالیت خود ادامه دهند.

وزیر امور داخله در بارهء اقدامات این وزارت به مجلس شورای وزیران گزارش داده گفت: برخی از مسوولین این روزنامه دستگیرشده اند و تحت تعقیب قراردارند. مسوول روزنامه به بیرون از کشور فرارکرده است و نویسندهء مقاله به خارج از کشور پناهنده شده است. وزیرامورداخله افزود٬ مسوولین این وزارت در تلاش اند متهمین را به کشور برگردانند تا طبق قوانین این افغانستان محاکمه شوند.

برای پیگیری تصمیم قبلی شورای وزیران٬‌ رئیس اجرائیه از وزیر اطلاعا و فرهنگ و شهردار کابل خواست در بارهء نام گذاری جاده ای به نام فیض محمدکاتب و سپس تغییر آن به نام دیگری در هنگام افتتاح گزارش دهند. وزیر اطلاعات و فرهنگ در بارهء مصوبهء‌ شورای وزیران و دعوایی که میان اهالی منطقه در بارهء نام گذاری این جاده وجود دارد گزارش ارایه نمود.

آقای محمدمحقق معاون دوم ریاست اجرائیه در صحبت های خود گفت: نام گذاری این جاده به اساس مصوبهء شورای وزیران صورت گرفته و وزارت اطلاعات و فرهنگ و شهرداری مکلف اند مصوبه را تطبیق و عملی نمایند تا از ایجاد تنش های اجتماعی جلوگیری به عمل آید.

شهردار کابل در گزارش خود به شورای وزیران گفت:‌ در تصمیم شورای وزیران باید دقت بیشتری صورت می گرفت٬‌ چون نام گذاری جاده ها از وظائف کمیسیون ويژه ای است که به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ فعالیت می کند. نواندیش افزود: برای جلوگیری از بحران تصمیم گرفتیم اقدامات پیشگیرانه روی دست گیریم٬‌ ولی آماده هستیم تصمیم شورای وزیران را در این مورد عملی نمائیم.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به وزیراطلاعات و فرهنگ و شهردار کابل هدایت داد تا با هردوطرف صحبت نمایند و نتیجه را در مدت یک هفته برای تصمیم نهایی به ریاست اجرائیه گزارش بدهند.

برای پیگیری مصوبه دیگر شورای وزیران در بارهء مشکلات شرکت های هوای٬‌ رئیس اجرائیه از سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی و وزرات مالیه خواست در زمینه برای شورای وزیران گزارش دهند. آقای نجفی در مورد خواست های مشخص شرکت های هوای در بارهء معافیت از برخی از مالیات٬‌ و اقدامات و دیدگاه های این وزارت در بارهء تفتیش مسافران قبل از ورود به میدان هوائی کابل٬ موجودیت افراد امنیتی در پروازهای داخلی و قرارداد با شرکت امارات به تفصیل گزارش داد. وزیر امورداخلهء کشور در بارهء تفتیش قبل از ورود به میدان هوائی کابل گفت:‌ برای یافتن یک راه حل معقول و درازمدت این وزرات مطالعاتی را روی دست دارد و طرح خود را در جلسات بعدی به جلسهء شورای وزیران ارائه می کند. رئیس اجرائیه اکیدا هدایت داد تا برای رفع مزاحمت از مسافران به بیرون و داخل کشور و ایجاد سهولت های بیشتر٬‌ وزارت داخله و دیگر نهادهای مسوول٬‌ طرح خود را ارائه و هرچه عاجل عملی سازند. آقای مستور معاون وزارت مالیه و آقای ارغندیوال سرپرست وزارت اقتصاد نیز به نوبهء خود در مورد مشکلات شرکت های هوائی طرح ها و نظریات این وزارت ها برای حل مشکل به شورای وزیران گزارش دادند.

طبق برنامه رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان از داکتر مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواست در بارهء فعالیت های این کمیسیون و موثریت تطبیق اصلاحات خدمات ملکی در ادارات گزارش بدهد.

داکتر مشاهد در گزارش خود به شورای وزیران از فعالیت های این اداره و دشواری ها و چالش های آن گفت و علاوه نمود: در بخش استخدام و رقابت پیشرفت های صورت گرفته٬‌ و در مقایسه با گذشته با در نظرداشت محدودیت های موجود٬ در نظام اداری کشور تغییرات عمده ای رونما گردیده٬ ولی هنوزهم دشواری های وجود دارد و این اداره متعهد است به فعالیت های خود ادامه دهد. داکتر مشاهد علاوه نمود در ۳۲ ولایت کشور مراکز تعلیمی مربوط اصلاحات اداری وجود دارند‌ و بیشتر این مراکز از سوی کشورهای کمک دهنده تمویل می گردیدند ولی اکنون به دلیل نبود این حمایت اکثر این مراکز تعطیل اند. اعضای شورای وزیران دیدگاه ها و ملاحظات خویش را در مورد کارکرد و چگونگی اصلاحات در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ارائه نمودند و فیصله گردید که موضوع اصلاحات و موثریت در این اداره پیگیری گردد.

طبق برنامه استاد محمدمحقق معاون ریاست اجرائیه در بارهء اعتیاد و معتادین صحبت کرد و چشم دیدهای خویش را از یکی از محلات معتادین در پایتخت به شورای وزیران بیان نمود. آقای محقق در ادامهء صحبت هایش گفت: نیاز به یک مبارزهء جدی از سوی شورای وزیران با این پدیده شوم است. کمک های جامعه جهانی برای رسیدگی به این معضل جلب گردد. حویلی هایی باید در شهر برای انتقال معتادان در شهر کابل به کرایه گرفته شوند و سپس معتادان به شفاخانه های تداوی معتادان برای معالجه انتقال گردند.

سرپرست وزارت مبارزه با موادمخدر در صحبت هایش در این مورد گفت: اعتیاد تنها مشکل پایتخت نیست بلکه این مشکل در سراسر ولایت ها موجود است. در کشور شفاخانه های ويژه ای از سوی وزارت صحت عامه و دیگر نهادهای غیر دولتی برای معالجه معتادان وجود دارد. سرپرست وزارت مبارزه با موادمخدر خواهان تخصیص بودجهء معین از سوی شورای وزیران برای مبارزه با این مشکل در پایتخت و ولایات گردید.

سرپرست وزارت صحت عامه گزارش مفصلی در بارهء اعتیاد و راه های مقابله با آن در افغانستان به شورای وزیران ارائهء نمود٬ و در ادامهء صحبت هایش افزود: در افغانستان ۱٬۶ ملیون معتاد وجود دارد. بیشترین این معتادان مردان اند٬ و اعتیاد به تداوی دوامدار و منظم نیاز دارد. سرپرست وزارت صحت عامه اعتیاد را یکی از عمده ترین چالش های کشور خواند و از رئیس اجرائیه خواست به صورت اساسی به حل و علاج این معضل بپردازد.

رئیس اجرائیه به وزرای سرپرست اقتصاد٬ مالیه٬‌ صحت عامه و مبارزه با موادمخدر هدایت داد تا فردا جلسه ای برای ارزیابی و یافتن راه حل برای این موضوع در مرکز و ولایت ها برگزارگردد و تا قبل از برگزاری جلسه نوبتی شورای وزیران این مسئله حل و معتادان به جای امن منتقل گردند.

سپس طبق برنامه سرپرست وزارت تجارت در بارهء تدارکات و ثبات قیم موادسوختی در ایام زمستان به شورای وزیران گزارش داد. آقای کارگر سرپرست وزارت تجارت در ادامهء‌ صحبت هایش افزود:‌ در مورد نفت مشکل عمده ای وجود ندارد و برای شورای وزیران اطمئنان می دهم که در زمستان به مشکل کمبود موادسوختی مواجه نمی شویم. در بارهء‌ گاز به دلیل کمبود ذخائر مشکلاتی وجود دارد. در نقل و انتقال گاز در زمستان مشکل داریم و برنامه های روی دست است تا از کمبود گاز در کشور جلوگیری گردد. وزیر تجارت به شورای وزیران گزارش داد که دولت مصمم است گاز خریداری کند و سپس آن را به تاجران توزیع نماید تا از کمبود گاز در زمستان جلوگیری به عمل آید.

رئیس اجرائیه به معاون اول و زارت های تجارت٬‌ اقتصاد٬‌ مالیه٬‌ آب و برق٬‌ رئیس محیط زیست و شهرداری کابل هدایت داد تا هرچه عاجل چگونگی رسیدگی به مشکل کمبود گاز و فراهم آوردن این سهولت برای شهرواندان را در زمستان مورد مطالعه قرار دهند و تصمیم لازم را در زمینه اتخاذ نمایند.

رئیس اجرائیه به شهردار کابل هدایت داد تا گزارش خود در مورد وضعیت جاده ها و سرک های کابل در ایام زمستان و چگونگی رسیدگی به این مشکل را به شورای وزیران ارائه نماید. رئیس اجرائیه به تجمع آب در سرک ها در پایتخت به عنوان یک مشکل عمده اشاره نمود و از شهردارد خواست طرح خود را برای حل این مشکل ارائه نماید.

شهردار کابل گزارش مفصلی از وضعیت سرک ها و اقدامات این شهرداری برای جلوگیری از تجمع آب در سرک ها در ایام زمستان به شورای وزیران ارائه نمود. شهردار در ادامهء صحبت هایش گفت:‌ در مناطق مختلف پایتخت اقداماتی برای جلوگیری از تجمع آب صورت گرفته ولی در منطقهء وزیرآباد٬‌ چمن ببرک٬‌ و سرک دارالامان تاهنوز این مشکل وجود دارد. ولی اقداماتی روی دست گرفته شده است تا این مشکل به صورت اساسی حل گردد. شهردار همچنان گزارش داد که برای مقابله با یخبندان در زمستان ریگ و نمک لازم تهیه شده است. رئیس اجرائیه به شهردار هدایت داد تا برنامه های خود را با زمان بندی نهائی ساختن برنامه ها به ریاست اجرائیه ارائه نماید.