پنجمین جلسه شورای وزیران

جلسه نوبتی شورای وزیران امروز دوشنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۳ در کاخ شورای وزیران تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم برگزارگردید.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان صحبت های خویش را با یاد آوری حملهء تروریستی روز قبل در قومندانی امنیهء کابل که باعث شهادت سمونوال محمدیاسین رئیس دفتر قومندان امنیه کابل گردید آغاز نمود. رئیس اجرائیه با ابراز همدردی با خانوادهء شهید٬ این حمله و حملات تروریستی اخیر در کشور را محکوم نمود و از نیروهای امنیتی و عدلی کشور خواست تا عاملین این حملات را دستگیر و محاکمه نمایند.

رئیس اجرائیه در ادامهء صحبت هایش به وزارت امورخارجهء کشور هدایت داد تا طرزالعمل جدید ویزه را به صورت گسترده برای آگاهی عامه در دسترس سفارت خانه ها و قنسلگری های کشور قراردهد. رئیس اجرائیه همچنان به وزارت امورمالیه هدایت داد گزارش جامعی در مورد در آمد کشور ارائه کند.

سپس رئیس اجرائیه برنامه کاری شورای وزیران را مطرح و از وضعیت امنیتی کشور٬ پیگیری ثبات قیم مواد سوختی در ایام زمستان٬ گزارش شرکت برشنا در مورد تأمین برق در ایام زمستان٬ توظیف و ترکیب کمیسیون برگزاری امتحانات کانکور٬ بحث روی نهادهای همکار و مشاوران وزارت خانه ها و موثریت این ها در بهبود کار وزارت خانه ها و ارایهء راه حل مناسب برای مالیات اصناف به عنوان مطالب مورد بحث در این نشست نام برد.

سرپرست وزارت امورداخلهء کشور گزارش مفصلی از چگونگی عملیات انتحاری در قومندانی امنیه کابل ارائه نمود و افزود: این وزارت تحقیقات جدی را دربارهء عملیات انتحاری در قومندانی امنیه آغاز نموده و گزارش خویش را به اسرع وقع برای شورای وزیران تقدیم می کند.

سرپرست وزارت امور داخله در صحبت هایش در مورد وضعیت امنیتی کشور افزود: حملات جبهه ای و رو در روی دشمن کاهش یافته و تلفات نیروهای پولیس الحمدالله کم شده است. وضع امنیتی در حوزهء جنوب غرب و فراه بهبود یافته٬ ولی تلاش های دشمن برای مختل ساختن وضع امنیتی در شرق کشور افزایش یافته است. سرپرست وزارت امور داخله در ادامهء صحبت هایش گفت: با تشکیل حکومت وحدت ملی همکاری و همآهنگی نیروهای بین المللی با قوای مسلح افغانستان و همچنان نیروهای مسلح پاکستان افزایش یافته و فشار بالای دشمن بیشتر گردیده است.

سترجنرال بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی نیز در گزارش خود با تأیید گزارش وزارت امورداخله از بهبود وضع امنیتی سخن گفت و علاوه نمود: حملات تهاجمی دشمن کاهش یافته و دشمن بیشتر به حملات تروریستی و استفاده از بمب های مقناطیسی روی آورده است. سرپرست وزارت دفاع ملی از آغاز حملات پیشگیرانه نیروهای کماندو و عملیات نیروهای خاص در برخی از ولایت های کشور و همکاری های بیشتر میان قوای مسلح افغانستان و نیروهای ناتو بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی گزارش داد و این عملیات ها را موفقانه ارزیابی نمود.

سپس معاون اول ریاست اجرائیه در باره ثبات قیم مواد سوختی در ایام زمستان در کابل به شورای وزیران گزارش داد و از اقدامات ارگان های مختلف در فراهم آوری مواد سوخت کافی برای شهروندان در ایام زمستان خبرداد. معاون اول ریاست اجرائیه افزود: چوب٬ ذغال سنگ و تیل به اندازه کافی وجود دارد و نگرانیی از کمبود این مواد نداریم ولی در مورد کمبود گاز در زمستان نگرانیی های وجود دارد. معاون اول در ادامهء صحبت هایش از اقدامات تازه برای پیشگیری از این مشکل توضیح داد.

معاون شهرداری کابل در بخش خدمات آقای خوژمن علومی در گزارشش در باره مشکل برق و مواد سوخت در مکروریان گفت: مشکل برق مکروریان طبق وعدهء ریاست برشنا حل می گردد ولی مشکل مرکز گرمی مکروریان ها هنوزباقیست و ساکنان مکروریان ها هنوز مصارف خویش را از بابت سال های قبل نپرداخته اند. رئیس اجرائیه هدایت داد برای تهیه مواد سوخت برای مکروریان ها جلسه عاجلی به اشتراک وزارت اقتصاد٬ تجارت و مالیه تحت ریاست معاون اول اجرائیه برگزار شود و گزارش آن برای ریاست اجرائیه تقدیم گردد.

سپس طبق برنامه رئیس شرکت برشنا گزارش مفصلی از وضعیت کنونی انرژی برق در کشور برای شورای وزیران ارائه و طرح این ریاست را برای تقلیل قطع برق و یافتن راه حل درازمدت برای این مشکل به شورای وزیران ارائه نمود. شورای وزیران تصمیم گرفت مشکل کمبود برق مورد بحث و ارزیابی کارشناسانه قرارگیرد و راه حل نهائی برای تقلیل و رفع مشکل قطع برق در کابل در ایام زمستان به این شورای برای اتخاذ تصمیم نهائی تقدیم گردد.

رئیس شرکت برشنا همچنان به شورای وزیران خبرداد که کار اعمار بند برق توبچی در ولایت بامیان عنقریب از طرف این شرکت شروع می گردد.

آنگاه طبق برنامه رئیس اجرائیه از تشکیل کمیسیون برگزاری امتحانات کانکور به اشتراک نمایندگان فوق العادهء وزارت های معارف٬ امور داخله٬ دفاع ملی٬ امنیت ملی٬ وزارت مالیه٬ وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات٬ ارگان های محل٬ وزارت ارشاد٬ حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ تحت رهبری وزرات تحصیلات عالی خبر داد که مورد تأیید شورای وزیران قرارگرفت. رئیس اجرائیه هدایت داد کمیسیون به صورت منظم جلسات خویش را برگزار و گزارش کاری خویش را به شورای وزیران ارائه نماید.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در مورد فهرست مشاوران وزارت خانه ها٬ به دلیل ناقص بودن معلومات٬ به وزارت های مختلف هدایت داد طبق فورم هایی که از طرف دارالانشای شورای وزیران تهیه گردیده٬ معلومات لازم را به دارالانشای شورای وزیران ارائه نمایند تا در جلسهء بعدی شورای وزیران در این مورد بحث شود.

طبق برنامه وزیرمالیه در مورد مالیه اصناف به شورای وزیران گفت: این وزارت راه حل معقول و مناسبی را برای بیرون رفت از این مشکل در نظر گرفته و فردا با نمایندگان اصناف دیدار می کند و بعد از مشوره با آنان این تصمیم را عملی می سازد.