جلسۀ شورای امنیت ملی امروز در ارگ برگزار شد

جلسۀ شورای امنیت ملی قبل از ظهر امروز در قصر گلخانۀ ارگ برگزار گردید.

در این جلسه، گزارش ابتدایی هیات موظف بررسی تظاهرات ۱۲ جوزا ۱۳۹۶ که منجر به شهادت محمد سالم ایزدیار گردید، ارائه شد.

جلسۀ شورای امنیت ملی به لوی څارنوالی هدایت داد تا گزارش متذکره را در یک مدت زمانی مشخص نهایی سازد.

همچنان جلسه، وضعیت عمومی امنیتی کشور به ویژه ولایات ارزگان و سرپل را مورد بررسی قرار داد و جهت بهبود وضعیت امنیتی ولایات متذکره و دفع تهدیدات دشمن، هدایات لازم صادر نمود.

در پایان، به مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی در رابطه به اقدامات عاجل به منظور بهبود وضعیت امنیتی ولایت ارزگان و همچنان به مسئولین مربوطه در رابطه به ارسال کمک های عاجل بشری به بیجاشدگان رویداد اخیر در این ولایت، هدایت صادر گردید.