رییس اجراییه افغانستان: توزیع زمین برای عودت‌کننده‌گان، بی‌جاشده‌گان و خانواده‌های نیروهای امنیتی شروع ‌می‌شود

جلسه فوق‌العادۀ کمیتۀ اجرایی عودت‌کننده‌گان و بی‌جاشده‌گان (DiRIC) ، امروز (شنبه 12 عقرب) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد.

دوکتور عبدالله عبدالله در این جلسه گفت: توزیع زمین برای بی‌جاشد‌ه‌گان، عودت کننده‌گان و خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی، یکی از اهداف مهمی بود که طی جلسه‌های مختلف پی‌گرفته شد و به زودی شروع می‌شود.

در این جلسه، نخست کارشیوه (طرزالعمل) کمیته تشخیص و انتخاب زمین و همچنان کارشیوۀ بانک زمین دولتی که از سوی ادارۀ مستقل اراضی تهیه شده بود، ارایه شد. بر مبنای این کارشیوه ها، عنقریب تمامی زمین‌های دولتی تثبت، تشخیص و به بانک زمین‌های دولتی افزوده می‌شود. بر اساس گزارش کمیتۀ اجرایی عودت‌کننده‌گان و بی‌جاشده‌گان، زمنیه‌های مقدماتی توزیع زمین برای عودت‌کننده‌گان و بی‌جاشده‌گان و خانواده‌های شهدای نیروهای امینی فراهم شده ‌است.

رییس اجراییه ضمن سپاس‌گزاری از کارهای انجام شده از سوی این کمیته، افزود: برای اجرایی‌شدن طرح توزیع زمین، لازم به هم‌آهنگی دقیق و همه‌جانبه و تشخیص درست افراد نیازمند است. دوکتور عبدالله عبدالله به اعضای کمیته هدایت داد که هرچه زودتر زمینه شروع توزیع زمین را فراهم و اقدام نمایند.

در بخش دیگر جلسه روی چالش‌های جدی بی‌جاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان بحث شد و وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان و نهادهای کمک کنندۀ جهانی در این زمینه گزارشی ارایه کردند. در این گزارش آمده‌است که از جدی 1397 تا سنبله همین سال، نزدیک به 1.5 میلیون تن از بی‌جاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان کمک‌های ابتدایی دریافت نمودند که شامل آموزش و پرورش، بهداشت، فراهم کردن غذا و پوشاک و... می‌باشد.

رییس اجراییه به نهادهای مربوط هدایت داد که برای رسیده‌گی به مشکلات بی‌جاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان در فصل سرما اقدامات لازم را روی دست گیرند.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت: عربستان سعودی متعهد به کمک 30 میلیونی در بخش معارف و صحت برای بی‌جاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان شده‌ است. کمیته موظف است که تا چند روز دیگر طرح دریافت این کمک و رسیدن آن را به نیازمندان فراهم سازد.