رییس اجراییه کشور در کمیسیون جلوگیری از آلوده گی هوا: سیستم فلتر را در کوتاه مدت عملی نمایید

رییس اجراییه حکومت افغانستان روز (چهارشنبه ۵ جدی) در نشست کمیسیون عالی جلوگیری از آلوده‌گی هوا گفت که فعلا سیستم فلتر برای جلوگیری از آلوده‌گی دود ذغال سنگ تطبیق شود.

رییس اجراییه کشور در نشست فوق العادۀ کمیسیون اشاره کرد که مردم از آلوده‌گی روز افزون هوا و تاثیرات ناگوار آن تشویش دارند. در ابتدا اقدامات فوری و کوتاه مدت صورت گیرد.

هیئت موظف شده برای بررسی ریگریشن‌ها گزارش داد که 321 مورد فعالیت معدن‌کاری را از نزدیک بررسی کرده، 300 مورد آن جواز نداشته و به طور خودسر کار می‌کنند که باعث آلوده‌گی هوا می گردد.

رییس اجراییه کشور به وزارت داخله وظیفه سپرد که این معدن‌کاری‌ها را مسدود نموده تا جواز دریافت نمایند و کار‌شان را معیاری سازند.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست گزارش داد که 95 فابریکۀ ذوب آهن بدون دریافت جواز کار در کابل فعال‌اند. مواد خام برخی از فابریکه‌ها از داخل شهر جمع آوری و با کیفیت پایین دوباره تولید می شود. این باعث آلوده گی محیط زیست می‌شود.

رییس اجراییه کشور تاکید کرد که تمام این فابریکه‌ها اجازنامه محیط زیستی بگیرند و یا متوقف شوند.

ریاست آبرسانی کابل گفت که از 72 شرکت آبرسانی پایتخت، 70 مورد آن جوازنامه دریافت نکرده و فعالیت‌شان استندرد نیستند.

دوکتور عبدالله عبدالله به دارالانشای شورای وزیران وظیفه داد که این موضوع را در هماهنگی با ریاست آبرسانی کابل پیگیری نماید.

اداره ملی محیط زیست گزارش داد که طرح استفاده وسایط نقلیه دولتی از گاز LPG و گاز مایع را بررسی کرده و این کار در کاهش آلوده‌گی محیط زیست مفید است.

این اداره گفت که وزارت مخابرات تلاش دارد تا برق آنتن‌های مخابراتی را از جنراتور به برق سولری تبدیل نماید.

رییس اجراییه کشور گفت که دارالانشای شورای وزیران این مسأله را دنبال نموده و گزارش دهد.

رییس اجراییه کشور به شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب هدایت داد که با وزارت‌ها هماهنگی کنند تا استفاده از انرژی قابل تجدید را در بودجه‌شان شامل سازند. این موضوع به محیط زیست کمک می نماید.

اداره ملی محیط زیست گزارش داد که برخی از شهرک‌ها، بلند منزل‌ها، مراکز تجارتی و بلاک‌های رهایشی از ذغال سنگ تصفیه ناشنده استفاده می کنند. 264 مورد شناسایی شده است.

رییس اجراییه کشور گفت که برای کسانی‌که از ذغال سنگ تصفیه ناشده استفاده می‌کنند، وقت بدهید که در این مدت یا سیستم را تعویض نمایند تا فلتر نصب کنند. در صورت بی توجهی وزارت داخله اقدام کند.

در این نشست اداره ملی محیط پلان عملیاتی برای جلوگیری از آلوده‌گی هوا در ایام زمستان را ارایه کرد که در آن 11 مورد اقدامات عملی و فوری در نظر گرفته شده است. این پلان از سوی رییس اجراییه کشور تایید گردید.

در اخیر اداره ملی محیط زیست گفت که مشکلات محیط زیستی وجود دارد؛ اما آمار و گزارش‌های نشر شده از آدرس‌های نامعلوم در باره آلوده‌گی هوای کابل مبنای علمی ندارد.