صحبت‌های رییس اجراییه‌ی کشور در جریان معرفی کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباب و روسای دارالإنشای کمیسیون‌ها

-وظایف جدید را برای شما تبریک می‌گوییم و برای‌تان در انجام این وظیفه بزرگ آرزوی موفقیت داریم.

-مسوولیت بزرگی به دوش شما قراردارد. سوگند یاد کردید که به اساس قانون اساسی و قوانین نافذه کشور عمل می‌نمایید. باید مطابق به این سوگند و تعهد وظایف خود را صادقانه و مسوولانه انجام دهید.

-در میان کمیشنران قبلی طبعا آدم‌های صادق بودند که در جریان تحقیق و ارزیابی این قضیه مشخص می‌گردد.

-حکومت وحدت ملی متعهد است که استقلال شما حفظ گردد و امکانات لازم برای‌تان فراهم گردد تا شما بتوانید وظایف و مسوولیت‌های خود را انجام دهید.

-در کمیسیون گذشته متأسفانه میان کمیسیون‌ها و ریاست دارالإنشاءی کمیسیون‌ها همآهنگی لازم وجود نداشت. این نقصیه باید برطرف گردد و شما در هماهنگی کار نمایید.

-صلح و انتخابات دو موضوع جدا اند. ما برای برگزاری انتخابات و همچنان تحقق صلح تلاش می‌نماییم.

-شما مسوولیت بزرگی به عهده دارید و باید یک میراث خوب از خود با برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه به جا بگذارید.

-برای شما در انجام این مسوولیت بزرگ آرزوی موفقیت می‌نماییم.