کابینه طرح قانون آب را در پرنسیب مورد تایید قرار داد

جلسۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز سه شنبه در قصر چهارچنار ارگ برگزار گردید.

در این جلسه رؤسای حکومت وحدت ملی، تشریف‌آوری سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی را به جلسات کابینه خیر مقدم گفته و برای وی در امور محوله موفقیت های مزید آرزو نمودند.

سپس معاون دوم رییس جمهور در مورد منار جام ولایت غور صحبت کرد و کابینه به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرد تا طبق فیصله شورای وزیران حکومت وحدت ملی در همآهنگی وزارت های دفاع ملی و امور داخله زمینه سفر هیات را جهت ترمیم منار جام مهیا و در ترکیب هیات متذکره نماینده اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری را نیز شامل نماید.

طبق اجندا، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک طرح گزارش دهی و پاسخ دهی به ملت از فعالیت‌های حکومت را به جلسه ارائه کرد و کابینه ضمن تایید طرح متذکره، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا در همکاری با مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک، ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری و مرکز رسانه های حکومت در تطبیق آن اقدام نمایند.

متعاقباً، معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری گزارش چگونگی از تحقق مصوبات ربع اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۷ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان را به جلسه ارائه کرد و کابینه گزارش متذکره را مورد تایید قرار داد و وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا روند تحقق وظایف مصوبات کابینه را تسریع بخشیده و از اجراآت خویش به صورت متداوم به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری گزارش ارائه نمایند.

سپس، وزیر عدلیه طرح قانون آب را به جلسه ارائه کرد و کابینه پس از بحث همه جانبه طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح یاد شده را به همکاری وزارت های ذیربط طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و بعد از بحث در شورای اراضی و آب نهایی سازد.

بعداً وزیر عدلیه طرح تعدیل فقره (۱) ماده چهل و دوم قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتمنان را که به هدف تشویق افسران جوان با اجرای ترفیع فوق العاده برای آنان صورت گرفته به جلسه مطرح که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

در ادامه، سرپرست وزارت مالیه پلان استراتیژیک گمرکات برای سال های ۱۳۹۷ – ۱۴۰۱ را به جلسه پیشکش نمود. کابینه ترتیب پلان استراتیژیک را برای بهبود وضع گمرکات موجه دانسته و گزارش وزارت مالیه پیرامون آنرا مورد تائید قرار داده، آن وزارت را موظف کرد تا پلان را در ابعاد مختلف تقسیم بندی نموده و در هر مورد آن خواسته ها و پیشنهادهای مشخص خویش را ترتیب نماید.

سپس، سرپرست وزارت معادن و پترولیم پروژه های معدن کاری به مقیاس کوچک و بزرگ را به جلسه ارائه نمود که مورد تایید کابینه قرار گرفت.

متعاقباً سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهادهای آن وزارت مبنی بر تقاضای اداره میراث های فرهنگی مردم چین جهت انتقال تعدادی از آثار تاریخی کشور غرض نمایش در نمایشگاه تمدن های آسیایی؛ نمایش آثار گنجینه های افغانستان در پوهنتون هنر شینگ هوا و تغییر محل نمایش آثار متذکره را از یک موزیم به موزیم دیگر کشور چین به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

در بخشی از جلسه، رییس دافغانستان بانک مسوده موافقتنامۀ فراهم آوری کمک تخنیکی، عرضه خدمات ICT مربوط به نصب، عیار نمودن و شخصی سازی، آموزش و حمایت از تطبیق برنامه GOAML ملل متحد در دافغانستان بانک میان واحد استخبارات مالی بانک متذکره و ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را که در کمیته عالی تکنالوژی معلوماتی مورد بازنگری و تائید قرار گرفته، به جلسه ارائه که مورد تصویب قرار گرفت.

متعاقباً وزیر ترانسپورت تقاضای پرداخت قیمت استملاک ملکیت های شخصی شش تن باشنده گان ولایت فراه را که املاک شان تحت پروژۀ مسیر سرک باغ پل ولایت فراه قرار گرفته به جلسه ارائه نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

در اخیر جلسه شش مورد معاهدات بین المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه ارائه گردید که مورد تائید قرار گرفت.