رییس اجراییه کشور: آمار كودكان مبتلا به‌سوءتغذيه تكان‌دهنده است

کمیته اجرایی آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه امروز (چهارشنبه، 8 جوزا) به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد. رییس اجراییه کشور گفت با آنکه در ماه‌های اخیر دورۀ کاری حکومت وحدت ملی قرار داریم؛ اما باید کارهای حکومتی به گونۀ جدی و پیگیر ادامه یابد.

دوکتور عبدالله عبدالله گزارش صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال (UNICEF) را مبنی براینکه نزدیک به شش صد هزار کودک در افغانستان به سوء تغذی حاد مبتلا هستند، تکان‌دهنده خواند.

رییس اجراییه کشور به وزارت صحت عامه هدایت داد که در هماهنگی با دفتر صندوق وجهی مللل متحد برای اطفال، برنامه جهانی غذا و نهادهای مربوط جلسه بگیرند و برای مقابله با این مشکل راه‌ حل مناسبی را جستجو کنند.

در ادامه، گزارش مختصر از اجراآت فیصله‌های قبلی کمیته ارایه گردید. اعضای کمیته دیدگاه‌ها و نظریات‌شان را برای بهبود و غنامندی طرح و پالیسی برنامه ملی امنیت غذایی و برنامه عمل مطرح کردند.

کمیته اجرایی امنیت غذایی و تغذیه طرح ایجاد اداره ملی تنظیم امور غذایی را به جلسه پیشکش کرد و گزارش داد که وزارت‌های صحت عامه، صنعت و تجارت، عدلیه و اداره ملی ستندرد از این طرح استقبال کردند؛ اما وزارت‌های مالیه و زراعت خواستار وضاحت بیشتر گردیدند. این طرح با تمام وزارت‌ها و نهادها شریک شده است.

رییس اجراییه کشور هدایت داد که تمام وزارت‌ها و نهادها طی دو روز آینده نظریات و پیشنهادات‌شان را در باره طرح ایجاد اداره ملی تنظیم امور غذایی با کمیته شریک سازند تا در جلسه بعدی کابینه به بحث گرفته شود.

همچنان، در باره مسودۀ طرزالعمل کنترول مصونیت و تعیین کیفیت مواد غذایی، آب آشامیدنی و نوشابه‌های غیر الکلی به جلسه گزارش داده شد. طبق این گزارش، بررسی‌های تخنیکی نشان می‌دهد که وزارت صحت عامه چگونگی تطبیق قانون مصونیت غذایی را خوب تعریف کرده است؛ اما روند کنترل کیفیت غذایی هنوزهم روشن نیست.

در اخیر، طرح ایجاد کمیته‌های ولایتی امنیت غذایی و تغذیه به منظور گسترش برنامه‌ها پیشکش شد که هدف آن، اقدامات به موقع برای بهبود وضعیت و رسیده‌گی به مشکلات مردم عنوان گردیده است.

رییس اجراییه کشور گفت که تطبیق آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه با توجه به شرایط فعلی کشور یک نیاز جدی است و باید گسترش یابد.