پیام ریاست اجراییه به مناسبت روز جهانی پناهنده‌گان

سپیدار-کابل: بیستم ماه جون برابر با روز جهانی پناهنده‌گان و آوارگان است. در این روز، جهان به صورت ویژه به وضعیت و امور پناهنده‌گان در تمام کشورها می‌پردازد تا راه حل ممکن را برای رفع مشکلات و چالش‌های مهاجران جستجو کند.

افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین رقم مهاجران و بی‌جاشدگان را در جهان دارد و نیازمند همکاری و کار مشترک با جامعه بین المللی است تا به امور مهاجران، عودت کننده‌گان و بی‌جاشدگان داخلی رسیده‌گی صورت گیرد.

معضل مهاجران و بی‌جاشده‌گان متأثر از جنگ و خشونت در کنار ناامنی، فقر، اعتیاد و زرع مواد مخدر و بیکاری یکی از چالش‌های جدی در کشور ما است.

بحث در این زمینه به اشتراک سازمان‌های بین‌المللی و همکاران و متحدان افغانستان به مناسبت روز جهانی پناهنده‌گان برای افغانستان اهمیت بیشتر دارد تا یکبار دیگر تلاش‌ها و کمک‌ها در امور مهاجران و عودت کننده‌ها مسنجم‌تر گردد و مشکلات و نیازمندی‌های آنان تشخیص شوند.

تأمین نیازمندی‌ها و حل مشکلات مهاجران کشور در هر گوشه‌ٔ دنیا یکی از اولویت‌های مهم حکومت وحدت ملی است که تا حد ممکن مسوؤلانه پیگیری شده است. با آنکه این کارها با توجه به رقم درشت مهاجران و حجم مشکلات هرگز قناعت‌بخش و کافی نیستند.

رهبری حکومت وحدت ملی مسأله‌ی مهاجران را در تمام نشست‌ها، سفرهای رسمی و دید و بازیدها با نماینده‌گان کشورهای میزبان و نهادهای مدافع حقوق مهاجران مطرح ساخته و کوشیده تا تسهیلات لازم را برای مهاجران فراهم سازد.

وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان و کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجران و بی‌جاشده‌گان در هماهنگی با نهادهای سازمان ملل متحد و بین المللی می‌کوشند تا به مشکلات مهاجران و عودت کننده‌هایی افغانستان رسیده‌گی لازم صورت گیرد.

ما خود را مکلف می‌دانیم تا به مشکلات، درخواست‌ها، حقوق و زمینه‌سازی برای بازگشت مهاجران و اسکان دایمی آنها توجه نماییم تا زمینه برای بازگشت با عزت، مرحله‌یی و قانونی مهاجران فراهم گردد.

در این روز از موسسات و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه کمیساری‌های عالی سازمان ملل برای مهاجرین و کشورهای کمک کننده و میزبان مهاجران به خاطر کمک و رسیدگی به قضایای مهاجران تشکر و سپاس‌گزای می‌نماییم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان