دوکتور عبدالله عبدالله: کشور باید به سمت خودکفایی حرکت کند

جلسۀ کمیتۀ اجرایی انکشاف پایدار امروز سه‌شنبه (24 جدی) به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در قصر سپیدار برگزار شد.

ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در این جلسه نمونه‌هایی را ارائه کرد که افغانستان را طی سال‌های 2020 تا 2030 برای رسیدن به اهداف انکشاف پایدار کمک خواهد کرد.

این سه نمونۀ اقتصادی در مورد سیاست‌های بودجه‌ای افغانستان، اهداف انکشاف پایدار در این کشور و موافقت‌نامه‌های تجاری میان کشورهای مختلف تدوین شده است.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور ضمن استقبال از نمونه‌های اقتصادی برای انکشاف پایدار توسط ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد، هدایت داد تا چگونگی اجرای این نمونه‌ها در بحث بعدی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان گنجانیده شود.

رییس اجراییه به اداره‌های مربوط هدایت داد تا در زمینه‌سازی برای اجرای نمونه‌های اقتصادی ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد همکاری لازم نمایند.

در ادامه، وزرات اقتصاد نتایج همسویی پروژه‌های انکشافی در بودجه سال مالی 1399 با اهداف انکشاف پایدار را شریک کرد که بر مبنای آن 87 درصد بودجه انکشافی سال آینده با این برنامه ارتباط مستقیم دارد.

به اساس این گزارش از مجموع 547 پروژه انکشافی شامل بودجه سال آینده، 419 مورد آن در تطبیق اهداف انکشاف پایدار سهم مستقیم دارد.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان با قدردانی از برنامه‌های وزارت اقتصاد گفت که برای رسیدن به پیشرفت‌های قابل ملاحظه باید گام‌های عملی برداشته شود.

در همین حال، سیدعظیم کبرزانی معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفت که بررسی بودجه مالی سال آینده در جریان است و احتمالاً روز شنبه برای رأی‌گیری به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود.

وزارت احیا و انکشاف دهات در این جلسه مقیاس انطباق برنامۀ میثاق شهروندی با اهداف انکشاف پایدار را در میان گذاشت.

به اساس این برنامه، تلاش‌ها در زمینۀ کاهش میزان فقر، محو گرسنگی، تضمین آموزش باکیفیت و فراگیر، تضمین برابری جنسیتی، فراهم‌سازی آب آشامیدنی صحی، زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی و دسترسی به کار، ایجادزیرساخت‌های مقاوم، کاهش نابرابری‌ها، ایجاد جوامع مسالمت آمیز و فراگیر مرتبط با اهداف انکشاف پایدار در سال پیش‌رو افزایش خواهد یافت.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه افزود که توجه به ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی آموزش باکیفیت و فراگیر افزایش یابد و ادارات دولتی باید برای رفتن به سمت خودکفایی برنامه‌ریزی نمایند.

رییس اجراییه کشور با قدردانی از کمک‌های بین‌المللی در کشور افزود که اکنون فرصت آن است افغانستان به سمت خودکفایی اقتصادی حرکت کند و در این زمینه ما نیازمند ادارات فعال و با برنامه‌های پایدار هستیم.