تفاهم‌نامۀ همکاری میان وزارت‌های صحت عامه و امور داخله با ادارۀ صلیب سرخ جهانی امضا شد

تفاهم‌نامۀ همکاری میان وزارت‌های امور داخله و صحت عامه با ادارۀ جهانی صلیب سرخ، امروز (دوشنبه، ۳۰ جدی) با حضورداشت دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، در قصر سپیدار به امضا رسید.

بربنیاد این تفاهم‌نامه، ادارۀ صلیب سرخ زمینۀ درمان و رسیده‌گی به مشکلات صحی زندانیان زندان پلچرخی را فراهم می‌سازد.

وزیر صحت عامه گفت که براساس این تفاهم‌نامه، به 10 هزار تن از زندانیان زندان پلچرخی خدمات صحی ارایه خواهد شد.

داکتر فیروزالدین فیروز گفت که صلیب سرخ مراکز صحی و شفاخانه زندان پلچرخی را از نگاه مالی و دوایی نیز حمایت می‌کند.

ادارۀ صلیب سرخ در پنج سال پیش‌رو ده مرکز صحی و یک شفاخانۀ مجهز 50 بستر در زندان پلچرخی می‌سازد.