رییس اجراییه: اقتصاد کشور به نتایج کار هدفمند و فراگیر بستگی دارد

کمیتۀ اجرایی انکشاف سکتور خصوصی - پرایسک امروز دوشنبه (14 دلو) به رهبری دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در قصر سپیدار دایر گردید.

در ابتدا، سکرتریت کمیتۀ اجرایی انکشاف سکتور خصوصی در مورد خاتمه مرحلۀ دوم طرح 50/5 گزارش ارایه کرد. در این طرح که به همکاری بانک جهانی تهیه شده است، روی کاهش مالیه از سکتور خصوصی، فراهم‌سازی انرژی برق مورد نیاز فابریکات و تدوین مقرره برای جلوگیری از سیاست دمپینگ کار صورت گرفته است.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان با قدردانی از فعالیت‌های انجام شده، هدایت داد که گزارش مفصل از چگونگی فعالیت‌ها و نتایج کارهای انجام شده ترتیب شود.

در ادامه گروه‌های کاری کمیتۀ اجرایی انکشاف سکتور خصوصی- پرایسک، طی گزارش‌های جداگانه در مورد فعالیت‌ها و دستاوردهای اخیر معلومات ارائه کردند.

گروه‌های کاری در زمینۀ تهیه و تدوین قوانین، تعیین شاخصه‌های عمده اقتصادی برای سکتور خصوصی، کاهش مشکلات صادرات و واردات و ایجاد رابطه موثر کاری میان ادارات مختلف گزارش مفصل دادند. آنان همچنین از عدم همکاری شماری از ادارات خبر داده و خواستار رسیدگی به آن شدند.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان با انتقاد از کُندکاری و سهل‌انگاری ادارات دولتی، به وزارت اقتصاد و مشاوریت ریاست اجراییه هدایت داد که در زمینۀ بهبود هماهنگی و ارتباط ادارات کار نمایند.

رییس اجراییه افزود که سهل‌انگاری یک اداره، تمام روند کار را مختل می‌سازد و این عملکرد در شرایطی که کشور نیاز به رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارد، پذیرفتنی نیست.

سپس نمایندۀ وازت تجارت گزارش شاخص‌های انجام تجارت بانک جهانی را شریک کرد و سکرتریت کمیتۀ اجرایی انکشاف سکتور خصوصی از یافته‌های گفتمان عامه و خصوصی که در شش ولایت کشور راه‌اندازی شده بود، گزارش ارائه کرد.

نمایندۀ بانک جهانی در این جلسه از پیشرفت‌های افغانستان در زمینۀ انکشاف سکتور خصوصی ابراز خوشبینی کرد و افزود که ادامۀ این روند نوید خوشی برای افغانستان است.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان با قدردانی از همکاری نهادهای بین‌المللی در زمینۀ رشد اقتصادی افغانستان گفت که از فرصت‌های موجود باید استفاده موثر صورت گیرد و اقتصاد کشور به نتایج کار هدفمند و فراگیر بستگی دارد.