طرح ایجاد شورای عالی مهارت‌ها نهایی شد

کمیتۀ اجرایی جوانان و اشتغال‌زایی، امروز (دوشنبه، 14 دلو) به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، در قصر سپیدار تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، وزارت احیا و انکشاف دهات، از برنامه‌های خود در مورد رویکرد اشتغال‌زایی جوان‌محور، معلومات مفصل ارایه کرد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی، توسعه اقتصاد روستایی، راه‌سازی روستایی، آبرسانی و حفظ صحه محیطی و آبیاری، انسجام ساحوی، انرژی پایدار برای توسعه دهات افغانستان و انستیتوت انکشاف دهات افغانستان، مهم‌ترین برنامه‌های این وزارت است که هدف آن دهات توانمند و مرفه با اقتصادی متحرک که سبب کاهش فقر و تقویت فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌باشد.

طبق گزارش وزارت احیاوانکشاف دهات، مجموع کارکنان این وزارت به 67 هزار و 66 تن می‌رسند. از این میان 58 هزار و 80 تن مردان و 886 تن دیگر را بانوان تشکیل می‌دهند که 80 درصد آن جوانان هستند.

دوکتور عبدالله عبدالله ضمن مهم شمردن برنامه‌های یادشده، تأکید کرد که در روستاهای افغانستان فقر و محرومیت وجود دارد. نهادهای مربوط و وزارت احیاوانکشاف دهات روی موثریت برنامه‌ها تمرکز لازم نمایند.

سپس وزارت کار و امور اجتماعی طرح ایجاد شورای ملی مهارت‌ها را ارایه کرد. این شورا به هدف توسعۀ مهارت‌ها مطابق نیاز به بازار کار و ارتباط دهندۀ فعال و پایدار میان نهادهای عرضه کنندۀ آموزش‌های فنی-حرفوی و صنایع و بازار کار، ایجاد می‌شود. شورا نقش پیوند دهنده میان سکتور خصوصی، سکتور صنعت و نهادهای کارآفرین با کارگران دارد. این طرح با حمایت مالی اتحادیه‌ی اروپا و همکاری نهادهای مرتبط حکومتی عملی خواهد شد.

 

رییس اجراییه با تشکر از اعضای کمیته اجرایی جوانان گفت که ایجاد فرصت‌های کاری و اشتغال‌زایی نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان دارد. نهایی شدن طرح ایجاد شورای ملی مهارت‌ها یک گام مهم است. جهت تأیید به شورای وزیران آورده شود.

 

دوکتور عبدالله عبدالله هدایت داد در رهبری این شورا سکتور خصوصی سهم فعال داشته باشد؛ زیرا سکتور خصوصی می‌تواند در این زمینه سرمایه گذاری کند و ظرفیت را که در توسعه اجتماعی نقش دارد با سکتور خصوصی پیوند دهیم.

 

در پایان ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، از عملی‌سازی بخش دوم پروژه‌های اشتغال‌زایی گزارش مختصر ارایه کرد.