رییس اجراییه کشور: رشد محصولات زراعتی برای اقتصاد کشور مهم است

جلسۀ کمیته اقتصادی شورای وزیران با تمرکز بر افزایش صادرات محصولات داخلی امروز (دوشنبه، 21 دلو) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید.

گزارش وزرات زراعت درباره وضعیت محصولات زراعتی، فعالیت و برنامه‌های اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و کاهش هزینۀ خدمات امنیتی تصدی محافظت عامه از بانک‌های خصوصی آجندای جلسه امروز جلسه را تشکیل می‌داد.

وزارت زراعت و مالداری گزارش داد که برداشت محصولات زراعتی در سال 98 قابل توجه بود و 80 درصد صادرات کشور را در بر می‌‌گیرد. تلاش می ‌شود که این رقم در سال پیش‌رو افزایش یابد.

وزارت زراعت گفت که عرضه در وسط سال به اوج خود می‌رسد؛ اما به دلیل نبود مارکت لازم تقاضا و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. برعکس در ایام زمستان تقاضا زیاد و عرضه کم است. این وضعیت به عواید ملی و دهقان آسیب می‌رساند.

طبق ارزیابی این وزارت نبود انرژی ثابت، سردخانه و زیرساخت‌، بسته‌بندی غیرمعیاری و محدودیت‌های مرزی از چالش‌های عمده در بخش صادرات به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.

وزارت زراعت خبر داد که کار روی ایجاد پارک‌های صنعتی برای محصولات زراعتی، دیزاین سردخانه‌ها، بسته‌بندی معیاری و تعیین استندردها جریان دارد. تاکنون استندرد 72 قلم محصولات زراعتی نهایی شده است.

وزارت صنعت و تجارت در این ارتباط گفت که استراتژی انکشاف صادرات افغانستان و پالیسی تجارت نهایی شده و کمیته فرعی زراعت و اتاق زارعتی به منظور افزایش صادرات ایجاد گردیده است.

وزارت صنعت و تجارت گزارش داد که همکاری مشترک میان این وزارت با وزارت زراعت و اداره ملی استندرد وجود دارد تا برای هر محصول معیار بازار بین‌المللی تعیین شود. همچنان، دیزاین 8 سردخانۀ 5 هزار تنی نیز نهایی شده است.

کمیته اقتصادی شورای وزیران فیصله کرد که وزارت‌های تجارت و زراعت در هماهنگی با اتاق‌های تجارت و اداره ملی استندرد روی بسته‌بندی معیاری محصولات و معیارها کار کنند تا بتوانیم که محصولات و مارکت را بهتر مدیریت کنیم.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور بر رشد محصولات زراعتی و بازاریابی تاکید ورزید و گفت که نهادهای ذیربط بر افزایش صادرات متمرکز شوند.

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در مورد پیشرفت‌ها و کارکردهای این اتاق از زمان تأسیس در سال 1396 تاکنون گزارش داد. در این اتاق، 31 خانم تجارت پیشه عضویت دارند و در این مدت به تعداد 600 تن خانم در زمینۀ تدارکات، مشارکت عامه و قوانین تجارتی آموزش دیدند.

براساس گزارش، 321 خانم در 30 نمایشگاه بین‌المللی محصولات‌شان را به نمایش گذاشتند و فروش قناعت‌بخش داشتند. پارک صنعتی خانم‌های تجارت پیشه نیز ایجاد شده و در آن 300 خانم مصروف به کاراند.

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان خواستار قرضه‌دهی، حمایت سیاسی، سهولت‌های لازم تجارتی و همکاری نهادهای مرتبط دولتی گردید.

کمیته اقتصادی شورای وزیران فیصله کرد که جلسۀ کمیتۀ توانمندسازی زنان با محور بررسی مشکلات زنان تجارت پیشه برگزار شود تا به طور اختصاصی روی تمام موارد بحث همه جانبه صورت گیرد.

رییس اجراییه کشور از ابتکار و دستاوردهای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان قدردانی کرد و نقش آن را در راستای رشد اقتصادی کشور موثر خواند.

وزارت اقتصاد در مورد قراردادهای امنیتی تصدی محافظت عامه از بانک‌های خصوصی گزارش داد و گفت که مبلغ 125 میلیون افغانی از هزینه قراردادها به نفع بانک‌های خصوصی صرفه‌جویی گردیده است.