پیام ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی حفظ محیط زیست

حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا٬‌ خاک و طبیعت با در نظرداشت آسیب‌هایی که به اثر غفلت در حافظت از محیط زیست به میان آمده به یک مسئله بزرگ ملی و بین المللی تبدیل شده است.

زمین و طبیعت به تمام بشر تعلق دارد. حفاظت از محیط زیست و طبیعت به بهبود وضع صحی و رفاه بشر پیوند ناگسستنی دارد. پیامدهای بی‌توجهی به طبیعت و محیط زیست به یک واحدملی یا قارهء معین محصور نیست. به همین دلیل و انگیزه است که امروز کشورهای جهان با همکاری و مساعی مشترک تلاش دارند با روش های مختلف به حفظ محیط زیست توجه نمایند و با آسیب های ناشی از بی‌توجهی به این موضوع مهم و حیاتی مبارزه نمایند.

پیامدهای بی‌توجهی به محیط زیست چون آلودگی هوا٬‌ سیلاب‌های ویرانگر و امراض گوناگون در افغانستان٬ به خصوص در شهر کابل٬ قابل دید است.

با استفاده از این فرصت٬ همنوائی کشور را با جامعهء جهانی در حفاظت از محیط زیست اعلان می کنیم و آماده هستیم تعهدات خویش را در این راستا طبق کانوانسیون های بین المللی عملی نمائیم.

همچنان با استفاده از این فرصت از نهادهای حکومتی٬‌ به خصوص ادارهء ملی حفاظت محیط زیست٬‌ و شهروندان کشور می خواهیم برای پاسداری از محیط زیست و پاکسازی کشور از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند.

ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان