پیام جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت روز مادر

روز تجلیل از مقام شامخ مادر را به مردم شریف افغانستان و مادران عزیز در سراسرکشور، از صمیم دل تبریک می‌گویم و برای مادران عزیز ، در این روز خجسته، آرزوی سلامتی، بهروزی وتوفیقات مزید در راه پرورش فرزندان صالح وسالم از درگاه خداوند پاک مسألت می نمایم .

کلمۀ مادر، درهمه ادیان و فرهنگ ها ازجایگاه والا و مقدسی برخوردار است. همه ملت ها  وکشورها، مادر را می‌ستایند و حرمت  می نهند. این جایگاه و اهمیت، تنها به دلیل نقش بنیادین مادران در پرورش فرزندان صالح وسالم نیست، بلکه این جایگاه، زمانی برجسته وحیاتی می‌شودکه مادران، به مثابه‌ چشمۀ جوشان عواطف واحساسات پاک انسانی در جامعه حضور می یابند و نمونه های مثال زدنی صبروشکیبایی را به نمایش می‌گذارند.

مادر، چه از لحاظ ارزش های انسانی و چه از نظرِآموزه های  دینی، برای ما مسلمان ها از منزلت والایی برخوردار است. تعالیم دینی ما، بهشت را زیر پای مادران می داند وقرآن کریم، خوشنودی ورضای خداوند را در خوشنودی و رضای والدین، به ویژه مادر دانسته است .

مادران، به میزان جایگاه بلند خود در نظام فرهنگی واعتقادی جوامع، مخصوصا جامعه اسلامی، مسؤلیت بزرگ وحساسی نیز دارند، این مسؤلیت تنها، سیراب ساختن فرزندان از بارمعنوی عاطفه واحساس مادری نیست، بلکه مهمتر از همه، نقش مادر در تربیه درست فرزندان و ساخت شخصیت انسانی آن هاست . می دانیم‌که سنگ بنای شخصیت فرزند با دست مادرگذاشته می‌شود، مادر هم جسم اورا پرورش می دهد و هم روح اورا. فرزندان، نخستین ارزش ها و اصول رفتاری را از مادر می آموزند. در دامن او رشد ونمو می‌کنند و بد وخوب اخلاقی را از وی فرا می‌گیرند و از این جهت است که مادران، مسئولین اصلی و مستقیم شکل‌گیری شخصیت انسان ها و معمار جوامع بشری هستند.

در افغانستان متاسفانه زنان و مادران، با مشکلات عدیده ای رو برو هستند. رنج ومشقت زنان افغانستان برکسی پوشیده نیست. بخشی از این چالش ها و مشکلات، از وضعیت عمومی کشور ناشی می شود وبخشی دیگر، زاییدۀ درک نادرست و یا عدم آگاهی از نقش وجایگاه برجسته مادر در جامعه ونبود حمایت لازم از فداکاری ها وتلاش‌های صادقانۀ او در جامعه است. تجلیل واقعی از مادر زمانی صورت می‌گیردکه او در مسؤلیت بزرگ وخطیرش مورد حمایت قرار گیرد و در طی مراحل پرورش اطفال و ایفای نقش مادری به وی کمک شود.

حکومت وحدت ملی با آشنایی از مشکلات مادران در بخش‌های مختلف زندگی مخصوصا مسائل صحی ، تغذیه سالم و رفع خشونت های خانوادگی، پالیسی هایی را طراحی کرده واقداماتی را روی دست گرفته است که  امیدواریم بتواند در این راستا مفید و مؤثر واقع شود.

حمایت از مادر و کمک به او در نقش مهمی که برعهده دارد، در واقع حمایت از جامعۀ سالم وکمک در اعمار جامعۀ فردا مبتنی بر ارزش ها و اصول انسانی و اسلامی و سلامت فکر و روان نسل آینده است .

در اخیر برای خواهران ومادران عزیز کشور سلامتی و توفیق بیشتر از درگاه خداوند پاک مسئلت می نمایم.

دکتورعبدالله عبدالله

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی