بیانیه جلالتمآب محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در نشست سران ناتو

 

جلالتمآبان٬ رووسای دولتها و حکومتها٬ آقای دبیرکل٬ اعضای محترم هیئتها و همکاران!

سخنانم را با سپاسگزاری و تشکر از همکارانمان٬ از تک تک دولتهای عضو ناتو و از ملتهای همکار که از سال ۲۰۰۳ تا اکنون ما را در اعاده صلح و ثبات در افغانستان کمک کردهاند٬ آغاز میکنم.

از سال ۲۰۰۳ به عنوان وزیرخارجه دولت انتقالی٬ بحثهایی را که منجر به حضور گسترده بین المللی در سراسر افغانستان گردید به خوبی به یاد دارم. درست در زمانیکه ما افغانها مشغول بازسازی نهادهای امنیتی دولتی٬ اساسگذاری بنیادهای دموکراتیک برای نظم سیاسیی استوار برقانون اساسی و تلاش برای احیای اقتصاد جنگ زده خویش بودیم.

نخستین حضور قوای ناتو بیرون از حوزه اروپا-اتلانتیک با حمایت سازمان ملل تحت چتر نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) در کابل و مناطق همجوار در افغانستان٬ نه تنها یک اقدام تاریخی بود٬ که با در نظرداشت وضعیت داخلی و منطقهای حاکم در آن زمان٬ یک تصمیم درست ثابت گردید. متاسفانه٬ پارهای از آن وضعیت هنوزهم در منطقه حکمفرماست.

نگاهی به تاریخ اخیر نشان میدهد که برخی از ما درفهم استراتیژیی که ظهورمجدد هستههای نظامیی را که از حمایت و مناطق فعالیت در همسایگی ما بهره مند بودند فراهم ساخت٬ ناکام ماندند. ولی این استراتیژی با عزم متین افغانها و پایداری جامعه جهانی ناکام گردید و من متیقن هستم که هرگز پیروز نمیگردد.

با درنظرداشت کمکهای سخاوتمندانه شما در یک دهه گذشته افغانستان به نمونهای از همکاریهای بین المللی تبدیل گردید. نقش سازنده هزاران تن از منسوبین جوان زن و مرد قوای مسلح بیش از ۶۰ کشور باعث تقویت و رشد قوای مسلح افغانستان شد. در این راستا٬ مهمتر از همه رشد و تقویت ظرفیت و توانایی این نیروهاست که از پایان نقش جنگی نیروهای بین المللی و آغاز مرحله نوی از همکاری و کمک تحت رهبری نیروهای حمایت قاطع در سال ۲۰۱۴ خبرداد.

جلالتمآبان٬ خانمها و آقایان!

به اطمئنان گفته میتوانم که ملت افغانستان به صورت گسترده از حضور ناتو٬ نه تنها در عرصه نظامی بلکه در عرصه ملکی با حضور کارمندان ملکی این سازمان در بخشهای مختلف افغانستان تا هم زمان در عرصه باز سازی در کنار تامین امنیت فعال باشند٬ مستفید گردیده است.

ما از تمام زنان و مردان ملکی و نظامیی که با عزت و افتخار در افغانستان وظیفه اجرا کردند و درحال اجرای وظیفه جان باختند قدردانی مینماییم. قربانیهایی آنان به هیچ صورت بیهوده و هدرنرفته است. این قربانیها درخدمت داعیه انسانی بزرگتری قراردار و بشریت و آنانی را که در صدد ایجاد جهان بهتر٬ امنتر و دموکراتیک اند یاری میرساند.

در کنار شهروندان شجاع خود که در راه دفاع از وطن و ارزشها جان باختهاند٬ به تمام قهرمانان شما٬ که میراث تلاشهایی آنان ایجاد رابطه محکم دوستی میان ملتهای ماست٬ ادای احترام مینماییم.

جلالتمآبان!

در حالیکه صحفه جدیدی را بعد از تصمیم دوسال قبل در نشست سران در ویلز میگشاییم٬ برای حاضران در این نشست اطمئنان میدهم٬ که به رغم تلاشهای جدی دشمنان مشترک ما تا در فصل جنگ در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ دستاوردهای داشته باشد٬ قوای مسلح ما به همکاری مشاوران و مربیان شما برنامههای دشمنان را٬ البته با پرداخت بهای سنگین از طرف قوای مسلح شجاع و مردم مقاوم ملکی٬ ناکام ساختند.

ما از تصمیم به موقع ناتو درطی دو سال گذشته و حالا٬ در این لحظات حساس٬ به خاطر تمدید ماموریت نیروهای بین المللی٬ و همچنان تصمیم اصولی رئیس جمهور اوباما برای ابقای ۸۴۰۰ تن نیرو در افغانستان٬ تشکر و سپاسگزاری میکنیم.

افغانستان در خط اول مبارزه با تهدیدهای گونهگون به شمول طالبان٬ داعش و القاعده قراردارد. به این اساس همکاری و مشارکت ما برای مردم ما و همچنان شما مهم و ارزشمند است. افغانستان با تمام توان تلاش میکند تا تعهدات خویش را عملی سازد٬ از مردمش دفاع کند٬ از دستاوردهای یک دهه گذشته خویش پاسداری و حفاظت نماید٬ برای پایان جنگ راه صلح آمیزی جستجو کند و در جنگ علیه تروریزم به عنوان عضو مسوول جامعه جهانی عمل نماید.

تجربه ما نشان میدهد که وقتی ما با استراتيژی پیگیر و هدفمندی و به هدف صلح عادلانه از طریق گفتگو در هرجایی که برگزارگردد عمل نماییم٬ جنگ در افغانستان خاتمه مییابد.

من و رئيس جمهور غنی به نمایندگی از حکومت وحدت ملی که از حمایت قاطبه مردم افغانستان برخوردار است٬ از تک تک شما٬ به خصوص کشور پولند برای میزبانی این نشست٬ تشکر میکنیم٬ و امیدواریم به اهداف استراتیژیک خویش برای یک افغانستان با ثبات٬ منطقهء امن و جهان صلح آمیز دست یابیم.