اخبار

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز دوشنبه (۳۰ دلو)، تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد. دوکتور عبدالله عبدالله، در سخنان مقدماتی‌اش بار دیگر هفتۀ خروج قشون سرخ از افغانستان را تبریک...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران، امروز (دوشنبه، ۱۶ دلو) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، در ساختمان جدید شورای وزیران برگزار گردید. نخست، رییس اجراییه کشور با اشاره به حوادث روزهای پسین در کابل و برخی...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز دوشنبه ( ۱۸ جدی)، تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد. رییس اجراییه کشور در سخنان مقدماتی‌اش، رأی اعتماد دوبارۀ مجلس به وزیر انرژی و...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز دوشنبه (۴ جدی) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد. رییس اجراییه افغانستان در سخنان مقدماتی خویش حملۀ انتحاری امروز در کابل را که در نتیجۀ آن شماری از مأموران...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، ۶ قوس) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد. نخست، رییس اجراییه کشور در صحبت‌های مقدماتی‌ خویش، با اشاره به سفر کاری‌اش به ایالات متحده...

 • گزارش شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، ۸ عقرب) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. رییس اجراییه افغانستان، در سخنان مقدماتی خویش با اشاره به نشست آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، ۱۷میزان) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد. رییس اجراییه افغانستان در سخنان مقدماتی خویش، قهرمانی یاسین قادری را در مسابقات پرورش اندام...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، ۳ میزان) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد. رییس اجراییه کشور در صحبت‌های مقدماتی خویش، دربارۀ سفر هیأت بلندپایۀ حکومتی به...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز(دوشنبه 20 سنبله) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار گردید. نخست، رییس اجراییه کشور یک بار دیگر به روح شهدای جهاد و مقاومت به ویژه قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز دوشنبه (30 اسد) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد. نخست، رییس اجراییه کشور در صحبت های مقدماتی خویش ضمن تبریکی سالروز استقلال افغانستان، از...

صفحه 4 از 9