ریاست دفتر

 

رئیس دفتر مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان  
  عبدالقهار عابد    
    شماره تماس: 00 00 20 744 (0) 93+  
      80 19 28 700 (0) 93+  
    ایمیل: abed.qahar@gmail.com  
         
اعضای ریاست دفتر      
  محمد امید جلیل    
    شماره تماس: 03 33 66 766 (0) 93+  
    ایمیل: omid.jalil@ceo.gov.af  
      omaid.jalil@gmail.com  
  مصطفی آرین    
    شماره تماس: 80 18 00 770 (0) 93+  
    ایمیل: mustafa.aryan@ceo.gov.af  
      Mustafa.aryan@outlook.com  
  دفتر      
    شماره تماس: +93 (0) 20 210 6804  
    ایمیل: officeoftheceochiefofstaff@gmail.com  
      info@ceo.gov.af