ریاست امور رسانه ها

سخنگو:

 
  دکتور مجیب الرحمن رحیمی
    شماره تماس: 33 33 10 702 (0) 93+
    ایمیل:
mujib.rahimi@ceo.gov.af
       

معاونین سخنگو:

 
  جاوید فیصل  
    شماره تماس: 23 25 41 700 (0) 93+
    ایمیل: Javid.faisal@ceo.gov.af
       
  امید میثم  
    شماره تماس: 79 79 27 798 (0) 93+
    ایمیل: ahmadomidmiasam@yahoo.com