ریاست تشریفات

ریاست تشریفات ریاست اجرائیه:

 

رئیس تشریفات:

                              اسدالله طرزی

                              ایمیل:          tarzi.assad@ceo.gov.af

                                            tarziassad@yahoo.com

معاون تشریفات:

                              احمد ضیاء

                              ایمیل:          ahmad.zia@ceo.gov.af

 

کارمند ارشد تشریفات:

                             متین مسعودی

                             ایمیل:          matin.massoudy@ceo.gov.af

 

 

اعضای ریاست تشریفات:

                              محمد رحیمی

                             ایمیل:          mhd.rahimi@ceo.gov.af

 

                             حبیب الله عظیمی

                             ایمیل:          habib.azimi@ceo.gov.af

 

                             فضل رحمان بهرامی

                             ایمیل:          bahrami.faz@gmail.com

 

                             شماره تماس ریاست تشریفات:      0202106808