رئیس اجراییه

دفتر دستیار خاص مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان
       
  دستیار خاص مقام  
    احمد ظاهر انوری  
      شماره تماس: 26 16 29 700 (0) 93+
      شماره تماس دفتر: 03 68 10 202 (0) 93+
      ایمیل: a.z.anwari@ceo.gov.af
        sao@ceo.gov.af
  سکرتر مقام
    احمد مسیح حامی  
      شماره تماس: 68 68 19 777 (0) 93+
      شماره تماس دفتر: 06 68 10 202 (0) 93+
      ایمیل: ahmadmassih.hami@ceo.gov.af