وزارت خانه ها

 

1

وزارت احیا و انکشاف دهات

2 وزارت ارشاد، حج و اوقاف
3 وزارت اطلاعات و فرهنگ
4 وزارت اقتصاد
5 وزارت امور خارجه
6 وزارت امور زنان
7 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
8 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
9 وزارت انرژی و آب
10 وزارت تجارت وصنایع
11 وزارت تحصیلات عالی
12 وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی
13 وزارت داخله
14 وزارت دفاع ملی
15 وزارت زراعت، آبیاری ومالداری
16 وزارت صحت عامه
17 وزارت عدلیه
18 وزارت فواید عامه
19 وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلومین
20 وزارت مالیه
21 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
22 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
23 وزارت معادن و پترولیم
24 وزارت معارف