رئیس دفتر

عبدالقهار عابد

رئیس دفتر مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان

 

تحصیلات عالی

لیسانس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون کابل - افغانستان

ماستر روابط بین المللی، دانشگاه آزاد -  کابل، افغانستان

 

تجارب کاری

1991               کارمند بانک انکشاف صادرات

1993               کارمند وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

2001              جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان در شهر کراچی، پاکستان

2002              رئیس دفتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

2010              رئیس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

2014              رئیس دفتر مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

خلص وظایف ریاست دفتر، رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست دفتر مقام ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست مهم و کلیدی رئیس اجرائیه ج.ا.ا میباشد. وظایف عمده این ریاست بطور خلص قرار ذیل میباشد :

ترتیب و تنظیم پلان کاری یومیه، هفته وار، ماهوار و سالانه جلالتمآب رئیس اجرائیه، ایجاد هماهنگی و تامین روابط کاری با ادارات و سازمان های دولتی، غیر دولتی و بین المللی، تنظیم ملاقات های داخلی و خارجی، ترتیب و تنظیم اجندای مجالس شورای وزیران، هماهنگ سازی بخش های مختلف شورای وزیران با پلان کاری، تهیه یادداشت از انکشاف اوضاع کشور، منطقه و جهان، ارسال و انعکاس هدایات جلالتمآب رئیس اجرائیه، پیگیری از هدایات در مطابقت با جدول زمانی و تقدیم گزارش مجدد از نحوه اجرای آن به جلالتمآب رئیس اجرائیه، تدویر جلسات هماهنگی و اداری، مدیریت و رهبری برنامه های ریاست دفتر مقام ریاست اجرائیه و اجرای سایر وظایف که از جانب مقام محترم ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان اصدار میگردد.