ریاست تشریفات

ریاست تشریفات ریاست اجرائیه:

ریاست تشریفات ریاست اجرائیه یکی از ریاست های مهم به شمار می رود.  وظایف عمده این ریاست را تنظیم ملاقات ها، اتخاذ آمادگی ها حین مسافرت های رسمی جلالتمآب رئیس اجرائیه به خارج از کشور و ترتیب ضیافت های رسمی تشکیل می دهد.

تشکیل ریاست تشریفات مشتمل بر رئیس، معاون و کارمندان تشریفات می باشد.