معاون سخنگو

امید میثم

معاون سخنگوی مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان