سخنگو

 

 

دکتور مجیب الرحمن رحیمی

سخنگوی مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

 

جاوید فیصل

معاون سخنگوی مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

 

 

 

امید میثم

معاون سخنگوی مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان