سخنگو

 

 

دکتور مجیب الرحمن رحیمی

سخنگوی مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

 

فریدون خوځون

معاون سخنگوی مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

 

 

 

امید میثم

معاون سخنگوی مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان