د تشریفاتو ریاست

د اجرایوي ریاست د تشریفاتو ریاست:

 

د تشریفاتو رئیس:

                              اسدالله طرزی

                              ایمیل:          tarzi.assad@ceo.gov.af

                                            tarziassad@yahoo.com

د تشریفاتو ریاست مرستیال:

                              احمد ضیاء

                              ایمیل:          ahmad.zia@ceo.gov.af

د تشریفاتو ستر کارمند:

                             متین مسعودی

                             ایمیل:          matin.massoudy@ceo.gov.af

 

 

د تشریفاتو ریاست غړی:

                              محمد رحیمی

                             ایمیل:          mhd.rahimi@ceo.gov.af

 

                             حبیب الله عظیمی

                             ایمیل:          habib.azimi@ceo.gov.af

                             فضل رحمان بهرامی

                             ایمیل:         bahrami.faz@gmail.com

 

 

                             د اړیکو شمېرې:                0202106808