اجراییه رئیس

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرایه ریاست د عالي مقام ځانګړی دستیار
       
  د مقام ځانګړی دستیار  
    احمد ظاهر انوری  
      د اړیکو شمېرې: 26 16 29 700 (0) 93+
      له دفتر سره د اړیکو شمېره 03 68 10 202 (0) 93+
      برېښلیک: a.z.anwari@ceo.gov.af
        sao@ceo.gov.af
         
  د مقام سکرتر
    احمد مسیح حامی
      د اړیکو شمېرې: 68 68 19 777 (0) 93+
      له دفتر سره د اړیکو شمېره 06 68 10 202 (0) 93+
      برېښلیک: ahmadmassih.hami@ceo.gov.af