د تشریفاتو ریاست

د اجرایوي ریاست د تشریفاتو ریاست:

د تشریفاتو ریاست، د اجرایوي ریاست یو له مهمو ریاستونو څخه دی. د دې ریاست عمده دندې د ملاقاتونو تنظیم، بهرنیو هېوادونو ته د اجرایوي رییس د رسمي سفرونو او رسمي بلنو لپاره چمتووالی او ترتیبول دي.

د تشریفاتو ریاست له رئیس، مرستیال او د تشریفاتو له کارمند نه جوړ دی.