د وزیرانو شورا د دارلانشاء ریاست

د وزیرانو شورا د دارلانشاء ریاست