د ویاند مرستیال

امید میثم

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرایوي ریاست د عالي مقام د ویاند مرستیال