ویاند

 

 

دکتور مجیب الرحمن رحیمی

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرایوي ریاست د عالي مقام ویاند


 

 

 

فریدون خوځون

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرایوي ریاست د عالي مقام د ویاند مرستیال

 

 

 

 

امید میثم

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرایوي ریاست د عالي مقام د ویاند مرستیال